portfolionhallinta

Onko teillä fokus oikeissa asioissa?

Jokainen organisaatio saavuttaa jossain vaiheessa tilanteen, jossa resurssienhallinta ei enää toimi: tuotteiden, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tai kehitysprojektien määrä on kasvanut hallitsemattomaksi. Yleisiä oireita tilanteelle on heikosti kannattavien tai vanhentuneiden tuotteiden määrän kasvu, tuotekehitysprojektien viivästyminen ja uusien ideoiden jumiutuminen.

On tullut aika kehittää portfolionhallintaa.

Portfolionhallinnan perimmäisenä tavoitteena on optimoida tuotteisiin, resursseihin ja projekteihin sijoitetun pääoman tuotto.

Kolmen portfolion malli

Portfolionhallinta on pohjimmiltaan valintojen tekemistä yrityksen resurssien allokoimisessa. Tuoteyrityksessä nämä resurssit voidaan jakaa kolmeen koriin:

 

 1. Tuotteet ja palvelut. Näillä tarkoitetaan myyntinimekkeitä sekä niiden komponentteja.
 2. Kehitysprojektit, eli ne pienet ja suuret hankkeet, jotka yritys on päättänyt käynnistää.
 3. Liiketoimintamahdollisuudet. Näitä on niin sisäiset kuin ulkoiset ideat ja asiakas- tai markkinatarpeet.
portfolionhallinta

Kaikilla näillä on kriittinen merkitys tuoteyrityksen menestyksessä. Myyntiportfoliosta tulee yrityksen liikevaihto: myynti- sekä markkinointiresurssit pitää osata jakaa oikein. Kehitysprojektit määrittävät lähitulevaisuuden menestyksen, eli miten nopeasti ja paljon olemassa olevat kehitysinvestoinnit saadaan tuottamaan. Uudet liiketoimintamahdollisuudet taas määrittävät yrityksen pitkän aikavälin menestyksen, joten niistäkin pitäisi osata valita parhaimmat. Jokaisella portfoliolla on siis oma tarkoituksensa sekä siitä johdetut tavoitteet ja mittarit. Siksi tuoteyrityksen portfolionhallinta pitää jakaa kolmeen osaan.

Oleellista jokaisessa portfolionhallinnassa on valintojen tekeminen, sekä tieto ja ymmärrys, joiden pohjalta valinnat tehdään. Myynnin, ideoiden ja kehityshankkeiden osalta tarvittava data ja sen perusteella tehtävät johtopäätökset ovat hyvin erilaisia, jonka takia jokaisen eri portfolioden hallinta vaatii omia työkaluja sekä erikoisosaamista. Kaikki portfolionhallinta on silti pääperiaatteeltaan samanlaista: kyse on valintojen tekemisestä eri vaihtoehtojen välillä tuottavuuden optimoimiseksi.

Kolmen portfolion malli huomioi nykyhetken, lähitulevaisuuden ja pitkänaikavälin menestyksen.

1. Tuoteportfolio

Kaikilla yrityksillä myynti on liiketoiminnan perusta. Tuoteyrityksillä myynti koostuu monistettavista myyntinimikkeistä, jotka voivat olla fyysisiä hyödykkeitä, digitaalisia tai muuten tuotteistettuja palveluita. Tuotteistettua tarjontaa kutsutaan tuoteportfolioksi. Tuoteportfolion hallinta on strategista toimintaa, jossa optimaalisella tuoteportfoliolla pyritään maksimoimaan yrityksen kilpailukyky. Markkinoiden muuttuessa ja kilpailijoiden julkistaessa uusia tuotteita suhteellinen kilpailukyky muuttuu. Tuoteportfolion hallinta on jatkuvaa seurantaa ja aktiivisia toimenpiteitä portfolion kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

2. Projektiportfolio

Uudet tuotteet eivät synny ilman tuotekehitystä, eikä niitä saada asiakkaiden tietoisuuteen ilman markkinointikampanjoita. Nämä toimenpiteet taas vaativat aikaa, rahaa ja fokusta. Tarvittavien resurssien käyttöä on helpompi seurata ja hallita, kun aktiviteetit jaetaan hankkeisiin. Projektiportfolion hallinta on yrityksen resurssien hallintaa ja allokointia tärkeimpiin hankkeisiin. Yksinkertaisimmillaan projektiportfolion hallinnassa on kyse resurssien sijoittamista parhaimman tuoton takaaviin hankkeisiin. Käytännössä projektiportfolion hallinta voi olla hyvinkin vaativaa. Business caset eivät välttämättä ole realistisia, pieniä ja isoja projekteja on vaikea vertailla ja strategiakin pitäisi ottaa huomioon, kun hankkeita arvotetaan. Projektiportfolion hyvä hallinta on teknologiayrityksille elinehto, mutta samalla usein ylenkatsottu asia. Määrä kun ei korvaa laatua, vaan pikemminkin pilaan sen.

3. Mahdollisuusportfolio

Ideaportfolio pitää sisällään tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet, joita on esimerkiksi täysin uuteen teknologiaan perustuvat tuotteet, uudet liiketoimintamallit tai uusille markkinoille suunnatut tuotteet. Jotkut kyseenalaistavat ideaportfolion tarpeellisuuden ja haluavat hallita tuoteideoita yhdessä muun projektiportfolion kanssa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että kehityspanokset valuvat pääosin nopeammin ja varmemmin rahaa tuottaviin projekteihin, kuin kauempana ja epämääräisempänä odottaviin mahdollisuuksiin. Lyhyellä tähtäimellä yritys pysyy kilpailukykyisenä, mutta markkinoiden disruptio yleensä tekee selvää yrityksistä, jotka eivät hoida ideaportfoliotaan kunnolla. Hyvin hallittu ideaportfolio takaa, että yrityksen tuoteportfolio pysyy kilpailukykyisenä tulevaisuudessakin.

Tuote, kehitys- ja mahdollisuusportfolioiden hallinta on liiketoiminnan vaikuttavinta päätöksentekoa.

Huono portfolionhallinta tulee kalliiksi

Tiesitkö, että…

 • usein kannattavimmat 20–30% tuotteista tuottavat yli 300% voitoista, mikä tarkoittaa, että loput 70–80% syövät kaksi kolmasosaa potentiaalisesta kannattavuudesta.
 • samanaikaisten kehitysprojektien määrän pienetäminen on yleensä paras tapa nopeuttaa tuotekehityksen arvontuottoa
 • erillisen ideaportfolion olemassa olo lisää huomattavasti yrityksen innovointikyvykkyytä.

Merkkejä heikosti hoidetutusta portfolionhallinnasta ovat esimerkiksi

 • Tuotekehitys tukkeutuminen ja arvontuoton hidastuminen
 • Projektien ja tuotejulkaisujen ennakoitavuuden katoaminen
 • Puuttuvat tai usein muuttuvat prioriteetit
 • Epäselvät vastuut tuotteiden ja projektien kannattavuudesta, ja
 • Omien tavoitteiden eteenpäin vienti organisaatiopelailun avulla

Usein kannattavimmat 20–30% tuotteista tuottavat yli 300% voitoista!

Miten tukkeutunut innovaatioprosessi korjataan?

Kansainvälisen, ohjelmistoalalla työskentelevän yrityksen kasvu oli pitkään ollut vakaata, mutta maltillista. Uusia asiakkaita oli saatu usealta mantereelta, mutta samalla myös tuotekehityksen kuorma vanhojen asiakkaiden ja tuoteversioiden tukemisessa oli kasvanut ja uuden kehittäminen hidastunut. Hajautunut tekeminen, jota meni sekä asiakas- että markkina-aluekohtaisiin toteutuksiin söi paljon resursseja, eikä seuraavaa vaihdetta kasvulle löytynyt.

Lue asiakastarinamme, jossa kerrotaan miten yrityksen ideaprosessi saatiin kuntoon ja tulevaisuuden kasvu mahdollistettua.

Ideaprosessi saatiin kuntoon mahdollisuusportfolion avulla

Contribyten palveluita portfolionhallinnan kehittämiseen

Portfolionhallinnan arviointi

Portoflionhallinnan arviointi arvionti voidaan tehdään kaikkien kolmen portfolion osalta tai keskittyenvain  yhteen. Arvioimme työskentelytavat, päätöksenteon työkalut ja prosessit. Hanki tulokset ja suositukset miten kehität maailman luokan portfolionhallinnan!

Portfolionhallinnan pelikirja

Pelikirjat ovat ketterä tapa kuvata prosesseja ja toimintamalleja. Pelikirjalla jalkautat toimintamallisi ja yhtenäistät parhaat käytäntösi. Portfolionhallinnan pelikirjat pitävät sisällään portfolion hallinnan mallit, ohjeet liiketoimintakokeiluihin ja Investointipäätöksien tekoon, business casejen laatimiseen, portfoliostrategian, tuotekehitysprojektien ohjauksen ja tuotteiden kojelaudat.

Portfolionhallinan työkalut

Portfolion hallinnan arviointi arvionti voidaan tehdään kaikkien kolmen portfolion osalta tai keskittyen yhteen. Arvioimme työskentelytavat, päätöksenteon työkalut ja prosessit. Hanki tulokset ja suositukset miten kehität maailman luokan portfolionhallinnan!

Innovaatioprosessin kehittäminen

Turhaan ei puhuta innovaatiosuppilosta. Jos yritys haluaa uudistua, niin se tarvitsee riittävästi uusia ideoita sekä mallin, jolla niitä analysoidaan, kehitetaan ja arvotetaan. Voimme vuosien kokemuksella sekä auttaa ideoiden keräämisessä, oikeiden työkalujen käytössä että terveen kokeilukulttuurin luomisessa. Aloittaa voit esimerkiksi lataamalla oppaan liiketoiimntamahdollisuuden arviointiin.

Oleellista jokaisessa portfolionhallinnassa on valintojen tekeminen, sekä tieto ja ymmärrys, joiden pohjalta valinnat tehdään.

Lue blogejamme portfolionhallinnasta!

Tuoteportfolion hallinta pistää kannattavuuden kuntoon

Tuoteportfolion hallinta on tärkeää yrityksen kannattavuuden takia. Se vaatii ratkaisemaan yleisiä ongelmia, kuten tuotevalikoiman rönsyilyä sekä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Lue blogista yksinkertaiset ohjeet, joilla pistät tuoteportfolion kuntoon!

Miksi ideaportfolio puuttuu lähes kaikilta yrityksiltä?

Kehitysideat ja uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat yrityksissä huonossa jamassa. Usein läpinäkyvyys ideoihin ja markkinamahdollisuuksiin sekä niiden käsittelyyn ja parantamiseen puuttuu. Lue blogista, miten yrityksen ideaportfolio saadaan kuntoon!

Portfolionhallinnan perusteet

Yrityksen vanhetessa kehitysprojektien ja tuotteiden määrä kasvaa. Jossain vaiheessa uusia hankkeita ja myytäviä tuotteita on kertynyt niin paljon, että on aika tehdä valintoja. Siksi yritys tarvitsee portfolionhallintaa! Lue blogistamme, millaisia portfolioita yritykseltä olisi hyvä löytyä.

Yhden tempun poni – Onko yrityksenne tuotevalikoima liian pieni?

Monilla yrityksillä on se ongelma, että tuotevalikoima on aika kapea. Kapea tuotevalikoima voi toimia hyvin, jos tuotteella silti saavutetaan yrityksen kokoon nähden tarpeeksi suuri markkina. Ongelmat kuitenkin alkavat, jos markkinoiden kasvu hiipuu tai tuotteen elinkaari alkaa kääntyä laskuun.

Loading

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Markku Nurmela, Johtava konsultti, portfolionhallinta, 040 501 50 94
Harri Pendolin, Johtava konsultti, portfolionhallinta, 040 582 0865
Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja portfolionahallinnan työkalut, 040 543 9845

5 + 6 =

Share This