Valitse sivu

Teesi #25 – Idea-, kehitys- ja tuoteportfolioiden hallinta on liiketoiminnan vaikuttavinta päätöksentekoa.

Onko teillä fokus oikeissa asioissa?

Jokainen tuote- tai palveluorganisaatio saavuttaa jossain vaiheessa tilanteen, jossa resurssienhallinta ei enää toimi: tuotteiden, uusien liiketoimintamahdollisuuksien tai kehitysprojektien määrä on kasvanut hallitsemattomaksi. Yleisiä oireita tilanteelle ovat heikosti kannattavien tai vanhentuneiden tuotteiden määrän kasvu, tuotekehitysprojektien viivästyminen tai uusien ideoiden jumiutuminen.

Portfolionhallinta on kasa toimintatapoja, joilla varmistetaan organisaation menestyminen nyt ja tulevaisuudessa. Sitä voidaan tehdä arvon tuoton eri vaiheissa eri tavoin, mutta perimmäisenä tarkoituksena on aina optimoida organisaation menestyminen varmistalla resurssin käyttö tärkeimpiin asioihin.

Portfolion hallinnalle ei ole yhtä ja oikeaa tapaa tehdä, mutta siitä on kuitenkin löydettävissä rakenteita ja vaiheita, joita jokaisen organisaation tulisi huomioida. Kehittämällä näille osa-alueille selkeät ja tarkoituksen mukaiset toimintatavat, organisaatiot menestyvät tulevaisuudessa.

Portfolionhallinnan perimmäisenä tavoitteena on optimoida tuotteisiin, resursseihin ja projekteihin sijoitetun pääoman tuotto.

Contribyte kolmen portfolion malli

Portfolionhallinta on pohjimmiltaan valintojen tekemistä yrityksen resurssien allokoimisessa. Resurssit ovat yleisimmin ihmisten työpanosta, investointrahaa tai laitteiden käyttöaikaa. Näiden resurssien käyttötarkoitukset voidaan jakaa kolmeen koriin:

 

 1. Liiketoimintamahdollisuudet. Näitä on niin sisäiset kuin ulkoiset ideat ja asiakas- tai markkinatarpeet.
 2. Kehitysprojektit, eli ne pienet ja suuret hankkeet, jotka yritys on päättänyt käynnistää.
 3. Tuotteet ja palvelut. Myyntinimikkeet ja niiden komponenttit, sekä myynnin edistämiseen tarvittavat assetit, kuten sisäiset järjestelmät.
portfolionhallinta

Kaikilla näillä on kriittinen merkitys tuote- tai palveluyrityksen menestyksessä. Uudet liiketoimintamahdollisuudet (mahdollisuusportfolio) määrittävät yrityksen pitkän aikavälin menestyksen, joten niistä pitää osata valita parhaimmat. Siinä voidaan hyödyntää joko liiketoiminta- ja teknologia-analyysejä tai tehdä kokeiluja prioriteettien selvittämiseksi. Kehitysprojektit (kehitysportfolio) määrittävät lähitulevaisuuden menestyksen, eli miten nopeasti ja paljon olemassa olevat kehitysinvestoinnit saadaan tuottamaan. Nykytuotteiden ja palveluiden myynnistä (tarjoomaportfoliosta) tulee yrityksen liikevaihto: myynti- sekä markkinointiresurssit pitää osata jakaa oikein ja tuotteiden ja ratkaisujen elinkaaresta tulee pitää huolta. Jokaisella portfoliolla on oma tarkoituksensa, sekä siitä johdetut toimintatavat, tavoitteet ja mittarit.  Siksi tuote- ja palveluyrityksen portfolionhallinta pitää jakaa kolmeen osaan.

Oleellista jokaisessa portfolionhallinnassa on valintojen tekeminen, sekä tieto ja ymmärrys, joiden pohjalta valinnat tehdään. Olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden, ideoiden ja kehityshankkeiden osalta tarvittava data ja sen perusteella tehtävät johtopäätökset ovat hyvin erilaisia, jonka takia jokaisen eri portfolioden hallinta vaatii omia työkaluja sekä erikoisosaamista. Kaikki portfolionhallinta on silti pääperiaatteeltaan samanlaista: kyse on valintojen tekemisestä eri vaihtoehtojen välillä tuottavuuden optimoimiseksi.

Kolmen portfolion malli

Kolmen portfolion malli -whitepaper

Vaikuttavuutta portfolion hallintaan kolmen portfolion mallilla.

Kolmen portfolion malli huomioi nykyhetken, lähitulevaisuuden ja pitkänaikavälin menestyksen.

Mahdollisuusportfolio

Mahdollisuusportfolio pitää sisällään tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuudet, joita on esimerkiksi täysin uuteen teknologiaan perustuvat tuotteet, uudet liiketoimintamallit tai uusille markkinoille suunnatut tuotteet. (Jossain organisaatioissa mahdollisuusportfoliota kutsutaan myös ideaportfolioksi.) Jotkut kyseenalaistavat mahdollisuusportfolion tarpeellisuuden ja haluavat hallita tuoteideoita yhdessä muun projektiportfolion kanssa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että samassa portfoliossa pitäminen aiheuttaa sen, että kehityspanokset valuvat pääosin  varmemmin ja nopeammin rahaa tuottaviin projekteihin, kuin kauempana ja epämääräisempänä odottaviin mahdollisuuksiin. Lyhyellä tähtäimellä tämä toki pitää organisaation kilpailukykyisenä, mutta markkinoiden disruptio yleensä tekee selvää yrityksistä, jotka eivät hoida mahdollisuusportfoliotaan kunnolla. Hyvin hallittu mahdollisuusportfolio takaa sen, että yrityksen tuoteportfolio pysyy kilpailukykyisenä tulevaisuudessakin.

Kehitysportfolio

Uudet tuotteet eivät synny ilman tuotekehitystä, eikä niitä saada asiakkaiden tietoisuuteen ilman  myyntipanostuksia ja markkinointikampanjoita. Nämä toimenpiteet taas vaativat aikaa, rahaa ja fokusta. Tarvittavien resurssien käyttöä on helpompi seurata ja hallita, kun aktiviteetit jaetaan hankkeisiin. Projektiportfolion hallinta on yrityksen resurssien hallintaa ja allokointia tärkeimpiin hankkeisiin. Yksinkertaisimmillaan projektiportfolion hallinnassa on kyse resurssien sijoittamista parhaimman tuoton takaaviin hankkeisiin. Käytännössä projektiportfolion hallinta voi olla hyvinkin vaativaa. Business caset eivät välttämättä ole realistisia, pieniä ja isoja projekteja on vaikea vertailla ja strategiakin pitäisi ottaa huomioon, kun hankkeita arvotetaan. Projektiportfolion hyvä hallinta on teknologiayrityksille elinehto, mutta samalla usein ylenkatsottu asia. Määrä kun ei korvaa laatua, vaan pikemminkin pilaan sen.

Tarjoomaportfolio

Kaikilla yrityksillä myynti on liiketoiminnan perusta. Tuoteyrityksillä myynti koostuu monistettavista myyntinimikkeistä, jotka voivat olla fyysisiä hyödykkeitä, digitaalisia tai muuten tuotteistettuja palveluita. Tuotteistettua tarjontaa kutsutaan tarjoomaportfolioksi. Jossain tapauksissa myös tuotteen tai palvelun tuottamiseen tarvittavat ratkaisut ovat oleellinen osa tuoteportfoliota. Tarjoomaportfolion hallinta on strategista toimintaa, jossa optimaalisella tuoteportfoliolla pyritään maksimoimaan yrityksen kilpailukyky. Markkinoiden muuttuessa ja kilpailijoiden julkistaessa uusia tuotteita suhteellinen kilpailukyky muuttuu. Tarjoomaportfolion hallinta on jatkuvaa seurantaa ja aktiivisia toimenpiteitä portfolion kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tarjoomaportfoliota kutsutaan myös joissain yhteyksissä palvelu- tai tuoteportfolioksi.

Tuote, kehitys- ja mahdollisuus-portfolioiden hallinta on liiketoiminnan vaikuttavinta päätöksentekoa.

Huono portfolionhallinta tulee kalliiksi

Portfolion hallinta on menestyksen edellytys

Tiesitkö, että…

 • usein kannattavimmat 20–30% tuotteista tuottavat yli 300% voitoista, mikä tarkoittaa, että loput 70–80% syövät kaksi kolmasosaa potentiaalisesta kannattavuudesta.
 • samanaikaisten kehitysprojektien määrän pienentäminen on yleensä paras tapa nopeuttaa tuotekehityksen arvontuottoa
 • erillisen mahdollisuusportfolion olemassa olo lisää huomattavasti yrityksen innovointikyvykkyytä.

Portfolion hallinnan yleiset virheet

Merkkejä heikosti hoidetutusta portfolionhallinnasta ovat esimerkiksi

 • Tuotekehitys tukkeutuminen ja arvontuoton hidastuminen
 • Projektien ja tuotejulkaisujen ennakoitavuuden katoaminen
 • Puuttuvat tai usein muuttuvat prioriteetit
 • Epäselvät vastuut tuotteiden ja projektien kannattavuudesta, ja
 • Omien tavoitteiden eteenpäin vienti organisaatiopelailun avulla

Usein kannattavimmat 20–30% tuotteista tuottavat yli 300% voitoista!

Miten tukkeutunut innovaatioprosessi korjataan?

Kansainvälisen, ohjelmistoalalla työskentelevän yrityksen kasvu oli pitkään ollut vakaata, mutta maltillista. Uusia asiakkaita oli saatu usealta mantereelta, mutta samalla myös tuotekehityksen kuorma vanhojen asiakkaiden ja tuoteversioiden tukemisessa oli kasvanut ja uuden kehittäminen hidastunut. Hajautunut tekeminen, jota meni sekä asiakas- että markkina-aluekohtaisiin toteutuksiin söi paljon resursseja, eikä seuraavaa vaihdetta kasvulle löytynyt.

Lue, miten yrityksen ideaprosessi saatiin kuntoon ja tulevaisuuden kasvu mahdollistettua!

Ideaprosessi saatiin kuntoon mahdollisuus-portfolion avulla

Contribyten palveluita portfolionhallinnan kehittämiseen

Portfolionhallinnan 360 analyysi

Portoflionhallinnan analyysi voidaan tehdään kaikkien kolmen portfolion osalta tai keskittyen vain yhteen. Arvioimme työskentelytavat, päätöksenteon työkalut ja prosessit. Hanki tulokset ja suositukset miten kehität maailman luokan portfolionhallinnan!

h

Portfolionhallinnan pelikirja

Pelikirjat ovat ketterä tapa kuvata prosesseja ja toimintamalleja. Pelikirjalla jalkautat toimintamallisi ja yhtenäistät parhaat käytäntösi. Portfolionhallinnan pelikirjat pitävät sisällään portfolion hallinnan mallit, ohjeet liiketoimintakokeiluihin ja Investointipäätöksien tekoon, business casejen laatimiseen, portfoliostrategian, tuotekehitysprojektien ohjauksen ja tuotteiden kojelaudat.

Portfolionhallinnan työkalut

Portfolionhallinnassa tarvitaan niin työkaluja portfolion kokonaisuuden ymmärtämiseen kuin yksittäisen mahdollisuuden tai tuotteen tilanteen analysointiin. Tunnemme markkinoiden suosituimmat työkalut alueelle ja olemme kehittäneet useita työkaluja portfolion hallintaan. Yksi suosituista on ollut Lean Business Case -työkalu.

Innovaatioprosessin kehittäminen

Turhaan ei puhuta innovaatiosuppilosta. Jos yritys haluaa uudistua, niin se tarvitsee riittävästi uusia ideoita sekä mallin, jolla niitä analysoidaan, kehitetaan ja arvotetaan. Voimme vuosien kokemuksella sekä auttaa ideoiden keräämisessä, oikeiden työkalujen käytössä että terveen kokeilukulttuurin luomisessa. Aloittaa voit esimerkiksi lataamalla oppaan liiketoiimntamahdollisuuden arviointiin.

Lue, kuinka asiakkaamme ovat hyötyneet portfolionhallinnan kehittämisestä!

Oleellista jokaisessa portfolionhallinnassa on valintojen tekeminen, sekä tieto ja ymmärrys, joiden pohjalta valinnat tehdään.

Lue blogejamme portfolionhallinnasta!

Projektiportfolion hallinta – vuosisuunnitelmasta ketterään hankkeiden hallintaan

Projektiportfolion hallinta – vuosisuunnitelmasta ketterään hankkeiden hallintaan

Projektiportfolion hallinta maksimoi yrityksen hankkeiden arvoa valitsemalla, optimoimalla ja seuraamalla hankeinvestointeja, jotka vastaavat liiketoiminnan tavoitteita ja toteuttavan sen strategiaa. Kyse on siis resurssien allokoinnista optimaalisen arvon takaaviin hankkeisiin.
Jokainen yritys tekee projektiportfolion hallintaa, joko systemaattisesti tai tapauskohtaisesti. Projektiportfolionhallinta määrittää usein yrityksen ketteryyden reagoida muutoksiin.

Portfolio for JIRA – hopealuoti projektien hallintaan?

Portfolio for JIRA – hopealuoti projektien hallintaan?

Työkalut toimivat juuri niin hyvin kuin käytetyt toimintamallit niitä tukevat. Jotta lisäosista saisi kaiken hyödyn irti, pitää perustekemisen olla kunnossa. Ikävä kyllä monesti näin ei ole. Tähän saattaa törmätä jopa pitkään JIRAa käyttävien organisaatioiden kanssa.

5 vinkkiä portfolio-kanbanin ylläpitoon

5 vinkkiä portfolio-kanbanin ylläpitoon

Kanban-taulun oikeaoppinen käyttö helpottaa montaa tuotekehityksen ongelmaa, eikä vähiten liian monen asian yhtä aikakaista tekemistä. Kanban-taulu toimii mainiosti myös tuote- tai hankeportfolion ylläpidossa. Lue viisi vinkkiämme, joilla tehostat sekä portfolion hallintaa että koko tuotekehitystä.

Projektiportfolion hallinta

Projektiportfolion hallinta

Projektien hallinnan ja seuraamisen tärkeys näin ketteryyden aikakaudella ei ole hävinnyt mihinkään. Päinvastoin se on entistä tärkeämpää, jotta osataan tehdä oikeita päätöksiä tukemaan yrityksen strategisia linjauksia. Tähän on tarjolla monia työkaluja, joista yksi...

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Markku Nurmela, Johtava konsultti, portfolionhallinta, 040 501 50 94
Harri Pendolin, Johtava konsultti, portfolionhallinta, 040 582 0865
Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja portfolionahallinnan työkalut, 040 543 9845

4 + 1 =

Share This