Tulevaisuuden tuotekehitysorganisaatioiden menestyminen vaatii organisaatiolta monipuolista kehittämistä.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

  

 

 

Menestyvä tuotekehitysorganisaatio

 

Tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation menestys vaatii onnistumista monella osa-alueella. Tuotekehitysorganisaatio on kokonaisuus, joka pitää saada toimimaan sulavasti yhteen. Contribyten ajattelutavassa tuote- tai palvelukehitysorganisaation menestyminen perustuu viiteen osa-alueeseen: liiketoiminta ja asiakaslähtöisyys, toiminnallinen ja koettu laatu, operatiivinen tehokkuus, motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö ja valpas pitkäjänteisyys.

Liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyys on yksi tuotekehityksen kulmakivistä. Tuotekehityksen tehtävä on luoda yritykselle kannattavaa liiketoimintaa. Markkinoita ja asiakkaita täytyy ymmärtää ja tehdä tämä ymmärrys läpinäkyväksi tuotteita tekeville henkilöille. Tähän osa-alueeseen liittyy organisaation kyky innovoida niin tuote-, markkinointi- kuin myyntimallejaan.

Toiminnallinen ja koettu laatu muodostuu niin asiakaskokemuksesta kuin tuotteen teknisestä laadustakin. Laatu ei koskaan ole jälkijätteistä, vaan se rakennetaan hyvillä toimintatavoilla jo henkilötasoilta asti ja siihen vaikuttaa eri tiimien ja henkilöiden yhteistoiminta. Testausta, laadunvarmistusta ja käyttäjäkokemuksen optimointia tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja toimintamallien tulee seurata koko arvon tuoton ketju loppuun asti.

Ohjauksen ja operatiivisen toiminnan kyvykkyys muodostuu usein ketteristä ja lean-toimintavoista sekä isommissa organisaatioissa organisatorisista ohjausmalleista. Näihin kuuluu oleellisena osana laadun rakentaminen tekemisen aikana, sopivan kokoiset toimitukset, jatkuva integrointi, monipuoliset palautesyklit eri tasoilta ja jatkuva oppiminen esimerkiksi retrospektiivien tai Kaizen käytäntöjen muodossa. Myös organisatoriset ohjausmallit vaikuttavat arvon tuoton nopeuteen ja tehokkuuteen. Organisaatiolle sopivat käytettävät menetelmät riippuvat aina organisaatiosta, liiketoimintamallista sekä tuotteesta tai palvelusta.

Motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö on tehokkaan tuotekehityksen näkökulmasta vähiten korostettu kulmakivi. Motivoituneet ja onnelliset ihmiset ovat tutkitusti tehokkaampia ja tekevät parempia ratkaisuja. Organisaation päätöksenteossa tärkeää on tehdä päätöksiä tasoilla, joilla on paras näkemys asiasta, siksi henkilöstön valtuuttaminen onkin äärimmäisen tärkeää. Tämän osa-alueen optimointiin esimerkkejä ovat tarkoituksenmukainen itseohjautuvuus, toimivat feature-tiimit, motivoiva tavoiteasetanta ja bonusjärjestelmä ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen.

Valpas pitkäjänteisyys on organisaation kyky luoda pitkäjänteisesti kestävää liiketoimintaa markkinoiden, asiakastarpeiden, teknologian ja henkilöstön muuttuessa. Organisaation tulee ymmärtää trendejä ja kyetä vastaamaan todellisiin markkina- tai asiakastarpeiden muutoksiin. Unohtamatta kuitenkaan nykyasiakaskunnan palvelemista, olemassa olevan teknologian ylläpitämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tällä osa-alueella toimintatapoja ovat esimerkiksi aktiivinen elinkaariajattelu, todellinen tutkimus ja tuotekehitys, kyseenalaistava oppiminen ja horisonttiajattelu. Pitkäjänteisyys ja valppaus ovat keskeisiä kaikilla edellä mainituilla neljällä osa-alueella ja jokaiselle niille tulisikin kehittää toimintatapansa varmistaa pitkäjänteinen valppaus osa-alueen kehittämisessä.

Organisaatiot toimivat kulttuurin, toimintamallien ja työkalujen ohjaamina. Tuotekehitysorganisaatio toimiikin tehokkaasti, kun kulttuuri, toimintamallit ja työkalut ohjaavat organisaatiota kohti tasapainoista ja tehokasta tuotekehitystä. Kilpailuetua voi saavuttaa vain sopeuttamalla toimintatapansa omaan ympäristöön.

Haluatko tietää meistä lisää? Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt perillä ajankohtaisista tapahtumista sekä viimeisistä blogeistamme!

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Kirjoituksiamme tuotekehitysorganisaatioden kehittämisestä

Portfolionhallinnan perusteet

Yrityksen vanhetessa kehitysprojektien ja tuotteiden määrä kasvaa. Jossain vaiheessa uusia hankkeita ja myytäviä tuotteita on kertynyt niin paljon, että on aika tehdä valintoja. Siksi yritys tarvitsee portfolionhallintaa! Lue blogistamme, millaisia portfolioita yritykseltä olisi hyvä löytyä.

Hyvä Scrum rakentuu perusasioiden varaan

Meiltä Contribyten tiimivalmentajilta kysytään usein, miten me lähdemme tiimien toimintaa parantamaan. Kysymys on totta kai ihan paikallaan ja toivon, että tämä Scrumin seremonioiden parhaista käytännöistä kertovan blogisarjan ensimmäinen osa valottaakin hieman ajattelutapaamme.

Atlassianin Data Center mahdollistaa katkottoman ja skaalautuvan palvelun, mutta millä hinnalla?

Yhä useammin kuulee kysyttävän, mitä etuja Atlassianin Data Center -versiot tarjoavat perinteiseen Server-versioon, ja missä tilanteessa Data Centeriä kannattaisi käyttää. Tähän kirjoitukseen on koostettu vastauksia näihin kysymyksiin tiiviiseen pakettiin sekä tehty hintavertailuja eri vaihtoehtojen välille, koska myös kustannuksilla on iso merkitys versiota valittaessa.

Pre-mortem muuttaa optimistisen aikataulun kirouksesta kannustimeksi!

Projektien aikatauluissa on aina optimismia. Tämä on normaalia, mutta se saattaa myös aiheuttaa haasteita. Pre-Mortem -metodi on toimiva ratkaisu, mutta metodia voisi kuitenkin kehittää toimimaan paremmin juuri niihin tilanteisiin, missä tiimillä on hyvin erilaisia käsityksiä aikataulun realistisuudesta.

Yhden tempun poni – Onko yrityksenne tuotevalikoima liian pieni?

Monilla, varsinkin pienemmillä yrityksillä on se ongelma, että tuotevalikoima on aika kapea. Äärimmäisissä tapauksissa tuotteita on vain yksi. Kapea tuotevalikoima voi toimia hyvin, jos tuotteella silti saavutetaan yrityksen kokoon nähden tarpeeksi suuri ja ehkä jopa kasvava markkina. Ongelmat kuitenkin alkavat, jos markkinoiden kasvu hiipuu tai yhden tuotteen tapauksessa tuotteen elinkaari alkaa kääntyä laskuun.

Älä pidä pomoasi pimennossa – Vie retrojen parhaat ehdotukset myös pomon pöydälle

Meidän perusviestimme on, että tiimien tulisi miettiä niitä asioita, jotka ovat heidän omassa vaikutusvallassaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei muut asiat kannattaisi unohtaa! Kokonaisvaltaisen parantamisen vuoksi olisi hyvä optimoida tiimin lisäksi koko organisaatiota. Siksi tiimiläisten olisikin välillä hyvä kääntyä reippaasti pomon puoleen.

Muuta tiimi mollista duuriin! Tiimin positiivisuus -muistilista!

Positiivisuus saa ihmiset näkemään mahdollisuuksia, ja he pystyvät luovempiin ratkaisuihin ja saavat lisää rohkeutta kokeilla asioita. Myös epäonnistumisen pelko laimenee, jos ihmisten perusote arjessa on positiivinen. Positiivinen tiimi saa parempia tuloksia aikaan verrattuna tiimiin, jonka ote on pelolla johdettu tai negatiivinen.

Viisi tärkeintä työelämän taitoa vuonna 2019 – opettele nämä!

Tietoa ja taitoja – molempia tarvitaan työelämässä ja molempia voi kehittää. Tiedot voi oppia; taitojen kartoittaminen vaatii usein enemmän aikaa ja asennetta. Viisi tärkeintä taitoa vuonna 2019 ovat luovuus, vaikuttavuus, yhteistyö, mukautumiskyky ja ajanhallinta.

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Tanja Suomalainen, Oulun toimipiste, 040 512 2610
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291

3 + 11 =

Share This