Valitse sivu

Voittava tuoteorganisaatio

Tulevaisuuden tuotekehitys-organisaatioiden menestyminen vaatii koko organisaation yhteentoimimista

  

Voittava tuoteorganisaatio

Tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation menestyminen vaatii onnistumista monella osa-alueella. Tuotekehitysorganisaatio on kokonaisuus, joka pitää saada toimimaan sulavasti yhteen. Contribyten mallissa tuote- tai palvelukehitysorganisaation tuottavuus syntyy kuudesta (6) osa-alueesta: liiketoiminta ja asiakaslähtöisyys, toiminnallinen ja koettu laatu, operatiivinen tehokkuus, motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö, arvonluonti yhteistyöllä sekä valpas pitkäjänteisyys.

Liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyys on yksi tuotekehityksen kulmakivistä. Tuotekehityksen tehtävä on luoda yritykselle kannattavaa liiketoimintaa. Markkinoita ja asiakkaita täytyy ymmärtää ja tehdä tämä ymmärrys läpinäkyväksi tuotteita tekeville henkilöille. Tähän osa-alueeseen liittyy organisaation kyky innovoida niin tuote-, markkinointi- kuin myyntimallejaan.

Toiminnallinen ja koettu laatu muodostuu niin asiakaskokemuksesta kuin tuotteen teknisestä laadustakin. Laatu ei koskaan ole jälkijätteistä, vaan se rakennetaan hyvillä toimintatavoilla jo henkilötasoilta asti ja siihen vaikuttaa eri tiimien ja henkilöiden yhteistoiminta. Testausta, laadunvarmistusta ja käyttäjäkokemuksen optimointia tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja toimintamallien tulee seurata koko arvon tuoton ketju loppuun asti.

Ohjauksen ja operatiivisen toiminnan kyvykkyys muodostuu usein ketteristä ja lean-toimintavoista sekä isommissa organisaatioissa organisatorisista ohjausmalleista. Näihin kuuluu oleellisena osana laadun rakentaminen tekemisen aikana, sopivan kokoiset toimitukset, jatkuva integrointi, monipuoliset palautesyklit eri tasoilta ja jatkuva oppiminen esimerkiksi retrospektiivien tai Kaizen käytäntöjen muodossa. Myös organisatoriset ohjausmallit vaikuttavat arvon tuoton nopeuteen ja tehokkuuteen. Organisaatiolle sopivat käytettävät menetelmät riippuvat aina organisaatiosta, liiketoimintamallista sekä tuotteesta tai palvelusta.

Motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö on tehokkaan tuotekehityksen näkökulmasta vähiten korostettu kulmakivi. Motivoituneet ja onnelliset ihmiset ovat tutkitusti tehokkaampia ja tekevät parempia ratkaisuja. Organisaation päätöksenteossa tärkeää on tehdä päätöksiä tasoilla, joilla on paras näkemys asiasta, siksi henkilöstön valtuuttaminen onkin äärimmäisen tärkeää. Tämän osa-alueen optimointiin esimerkkejä ovat tarkoituksenmukainen itseohjautuvuus, toimivat feature-tiimit, motivoiva tavoiteasetanta ja bonusjärjestelmä ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen.

Arvonluonti yhteistyöllä tarkoittaa organisaation kyvykkyyttä luoda arvoa yhteistyöllä. Tuote- ja palvelukehitys vaatii aina yhteistyötä. Tuotteen menestyminen vaatii niin tuotejohtamista, tuotekehitystä, johtamista, myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua toimimaan yhteen. Voittavat organisaatiot luovat kyvyt tehdä asioita yhdessä.

Valpas pitkäjänteisyys on organisaation kyky luoda pitkäjänteisesti kestävää liiketoimintaa markkinoiden, asiakastarpeiden, teknologian ja henkilöstön muuttuessa. Organisaation tulee ymmärtää trendejä ja kyetä vastaamaan todellisiin markkina- tai asiakastarpeiden muutoksiin. Unohtamatta kuitenkaan nykyasiakaskunnan palvelemista, olemassa olevan teknologian ylläpitämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tällä osa-alueella toimintatapoja ovat esimerkiksi aktiivinen elinkaariajattelu, todellinen tutkimus ja tuotekehitys, kyseenalaistava oppiminen ja horisonttiajattelu. Pitkäjänteisyys ja valppaus ovat keskeisiä kaikilla edellä mainituilla neljällä osa-alueella ja jokaiselle niille tulisikin kehittää toimintatapansa varmistaa pitkäjänteinen valppaus osa-alueen kehittämisessä.

Organisaatiot toimivat kulttuurin, toimintamallien ja työkalujen ohjaamina. Tuoteorganisaatio toimiikin tehokkaasti, kun kulttuuri, toimintamallit ja työkalut ohjaavat organisaatiota kohti tasapainoista ja tehokasta tuotekehitystä. Kilpailuetua voi saavuttaa vain sopeuttamalla toimintatapansa omaan ympäristöön.

Teemme suomalaisesta tuotekehitys-osaamisesta maailman arvostetuinta

Contribyten teesit voittavalle tuoteorganisaatiolle

Teesit liiketoiminta ja asiakasymmärrykselle

#01 – Yhteinen ymmärrys asiakkaista yli organisaatiorajojen on ainoa tapa varmistaa arvontuotto.
#07 – Liiketoiminta on valintoja.  Yksi asiakas ei ole markkina, kaikkia asiakkaita ei kannata palvella.
#13 – Ilman toimivaa liiketoimintamallia et voi voittaa.
#19 – Tulevaisuuden voittajat investoivat omien tuotteidensa kannibalisointiin.
#25 – Idea-, kehitys- ja tuoteportfolioiden hallinta on liiketoiminnan vaikuttavinta päätöksentekoa.
#31 – Ymmärrys lisääntyy oppimalla, jatkuva priorisointi on menestyksen elinehto.
#37 – Totuus on ulkona – asiakasymmärrys ei löydy toimistosta!

Liiketoiminta- ja asiakasymmärrys

Operatiivinen kyvykkyys

Teesit operatiiviselle kyvykkyydelle

#02 – Voittavaa ketteryyttä voi skaalata vain yrityksen omista lähtökohdista – ulkoa tuotu malli tuo ulkoa tuodut tavoitteet
#08 – Tiimin tehokkuudella ei ole mitään merkitystä, jos arvoa ei saada asiakkaalle
#14 – Työkalut määrittävät toimintatapasi – hyvässä ja pahassa
#20 – Vaikuttavuuden tehostaminen on kyvykkyyttä sanoa ”ei”
#26 – Kiire on usein hukkaa, kaikki kiirelliset asiat eivät ole arvokkaita
#32 – Rahavirroilla ohjauksen ja ketterien päätösten pitää tukea toisiaan
#38 – Unicorn–tiimi uskaltaa muuttaa toimintaansa elinkaaren eri vaiheissa
#44 – Tiedon virtaus on tehokkuutta, yksi pato tuhoaa koko virran
#43 – Mittaa kokonaisuutta tai älä ollenkaan!

Teesit arvonluonnille yhteistyöllä

#03 – Valtuuta päätöksenteko parhaalle asiantuntijalle organisaatiotasosta riippumatta.
#09 – Organisoidu arvontuoton, älä toimintojen mukaan.
#15 – Supersankaruus ei ole tavoite – tiimityö voittaa sankarisuoritukset.
#21 – Läpinäkyvyys paljastaa hukan.
#27 – Juhli onnistumisia – yhdessä ja usein.
#33 – Yhdessä luotu tieto varmistaa tavoitteiden saavuttamisen nopeammin.
#39 – Kannusta tekemään asioita oikein, älä palkitse vain tuloksista.

Arvonluonti yhteistyöllä

Valpas pitkäjänteisyys

Teesit valppaalle pitkäjänteisyydelle

#04 – Operatiivisen kyvykkyyden kehittäminen on päättymätön kujanjuoksu
#10 – Ennusta tulevaisuutta, luo skenaarioita ja ole valmis muuttumaan
#16 – Laaja-alaiset osaajat luovat reagointikykyä, syväosaajat täsmäkilpailuetua
#22 – Pelkkä tehokkuuden tavoittelu tappaa tuottavuuden
#28 – Nykyteknologia tulee tappamaan kilpailukykysi
#34 – Varmista tulevaisuus, törmäytä henkilöstön kehittyminen ja organisaation tavoitteet
#40 – Siiloutuneet kokeilut voivat olla tuhoisia liiketoiminnalle

Teesit motivoituneelle ja toimintaan valtuutetulle henkilöstölle

#05 – Ilo, intohimo ja identiteetti ovat voittavan organisaation ydin.
#11 – Rehellinen kiitos tuottaa positiivista energiaa.
#17 – Motivaatio syntyy vapaudesta toimia ja tulla kuulluksi.
#23 – Kyllästä ihmiset tavoitteella ja päästä heidät irti.
#29 – Toimivakin palkitsemismalli voi tappaa motivaation.
#35 – Parhaille sattuu virheitä – tunnista, tunnusta ja opi nopeasti.
#41 – Kyräily on hukkaa.
#45 – Vain fyysisesti ja henkisesti hyvinvoiva tiimi voi olla tehokas

Motivoituneet ja toimintaan valtuutetut ihmiset

Toiminnallinen ja koettu laatu

Teesit toiminnalliselle ja koetulle laadulle

#06 – Hyvät toimintamallit auttavat, mutta laatu asuu ihmisissä.
#12 – Toimituslinjan automatisointi tuo nopeutta, palautelinjan automatisointi vaikuttavuutta.
#18 – Vähennä testausta, rakenna laatua.
#24 – Paras laadun mittari on se, mitä tapahtuu, kun kukaan ei katso.
#30 – Ymmärrä laatua, osta omia palveluitasi!
#36 – Uteliaisuus ja sitkeä kokeileminen parantaa laatua vasta,
kun reagoit palautteeseen.
#42 – Eteneminen ilman palautetta on kuin navigointi avomerellä ilman kompassia.

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Kirjoituksiamme tuotekehitysorganisaatioden kehittämisestä

Contribyte in memoriam

Contribyte in memoriam

Contribyte sulatuu Eficodeen. Markkinointi ja palvelut siirtyvät Eficodelle. On siis aika katsoa taaksepäin Contribyten historiaan.

Tuotepäällikkö ja tuoteomistaja – mitä eroa?

Tuotepäällikkö ja tuoteomistaja – mitä eroa?

Tuotepäällikön ja tuoteomistajan eroista ja vastuista on kiistelty siitä asti, kun tuoteomistajan rooli alkoi vakiintua. Taustalla on väittely siitä, minkä vastuun kukin omistaa ja mihin raja pitäisi vetää. Eri roolien, kuten myös titteleiden, sekaannus koskettaa lähinnä yrityksiä, jotka kehittävät ohjelmistoja. Näiden yritysten määrä kasvaa, joten haasteet roolien määrityksissä eivät tule katoamaan. On tapauskohtaista mitä rooleja organisaatiossa tulisi olla ja miten vastuut kannattaa jakaa.

Itämeri on meitä lähellä

Itämeri on meitä lähellä

Contribyte tekee yhteistyötä Vesiurheilukeskus Laguunin kanssa. Tutustu Contribyten sponsorikohteeseen ja Itämeren suojelun hankkeeseen.

Älä yksinkertaista, jos et ymmärrä

Älä yksinkertaista, jos et ymmärrä

Onnistunut yksinkertaistus vaatii monimutkaisten asioiden laajaa ja syvällistä ymmärrystä. Yksinkertaistaminen mahdollistaa asian nopean leviämisen.

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

14 + 15 =

Share This