Valitse sivu

PDE Pulse – Tuotekehityksen tehokkuusmittari

PDE Pulse on maailman ensimmäinen tuote- ja palveluorganisaatioiden kokonaisvaltaiseen tehokkuuteen keskittyvä mittaristo.

Tuotekehityksen tehokkuusmittari – PDE Pulse luo edellytykset voittavalle tuote- ja palveluorganisaatiolle

Työkalu tuote- ja liiketoiminnan parantamiseen

Helposti ymmärrettävä mittaristo tuottavuuden parantamiseen

Vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen

Mittaristo digitaalisen tuote- tai palveluorganisaation suorituskyvyn jatkuvaan parantamiseen

PDE Pulse -mittaristo tuo uudella tavalla tuote- ja palveluorganisaation suorituskyvyn esille. Mittaristo on tehokas johtamisen työkalu, jolla saa luotua yhteinen ymmärryksen koko organisaation tehokkuuteen vaikuttavista asioista. Sen avulla pystytään jatkuvasti parantamaan digitaalista tuotekehitystä ja edellytyksiä menestyä tuote- ja palveluliiketoiminnassa nyt ja tulevaisuudessa.

R

Jatkuva tilannekuva menestymisen edellytyksistä

R

Selkeät numeeriset mittarit eri osa-alueista

R

Kehityskohteet ja niiden muutoksen seuraaminen

Voittavat tuoteorganisaatiot optimoivat toimintaansa yli funktionaalisten siilojen

PDE Pulse esittely

Mikä on PDE Pulse?

Tuotekehityksen tehokkuuden mittaaminen ja arviointi on hankalaa. PDE Pulse -mittari on kehitetty antamaan kuvan koko tuote- ja palveluorganisaation tehokkuudesta ja tuottavuudesta. Mittari pureutuu kuuteen tuoteorganisaatioiden menestymisen tärkeimpään osa-alueeseen ja antaa niiden avulla kuvan siitä, missä organisaatio toimii hyvin ja missä olisi kehitettävää.

PDE Pulse on organisaatiotason mittari

Tuote- ja palveluorganisaatiota arvioidaan usein niiden yksittäisen funktioiden tuottavuuden kautta. Toisin sanoen usein tarkastellaan tai mitataan yksittäisen siilon, esimerkiksi koodauksen, testauksen tai myynnin tuottavuuden kautta. Tuotekehityksen tuottavuus on kuitenkin koko organisaation osaamisen ja toimintojen summa. PDE Pulse mittaakin koko arvoketjun tuottavuutta ja menestymisen edellytyksiä. PDE Pulse on toimintamalliriippumaton ja sitä voidaankin käyttää kaikissa tuote- ja palveluorganisaatiossa, sekä suurimmilta osin myös projektiorganisaatioissa. 

Kehitetty yli 500 organisaation kokemuksista

PDE Pulse on kehitetty Contribyten asiantuntijoiden toimesta. Se pohjautuu kokemukseemme yli 500 tuote- ja palveluorganisaatiosta ja niiden menestymiseen vaikuttavista tekijöistä. Sen kehittämisessä on ollut mukana kaksi aluetta tuntevaa tohtoria, sekä muut Contribyten kokeneimmat valmentajat. Mittariin kiteytyykin yhteenlaskettuna yli 200 vuoden kokemus tuote- ja palveluorganisaatioiden menestymisestä.

PDE Pulse

lyhyesti

  

  • Perustuu voittavan tuoteorganisaation kuuden osa-alueen malliin
  • Ei rajoitu vain agile-menetelmiin, vaan analysoi koko tuote- tai palveluorganisaation eri funktioita
  • Toimintatapariippumaton, sopii kaikkiin digitaalisesssa tuote- tai palveluliiketoiminnassa oleviin organisaatiohin
  • Kehitetty yli 500 menestyvän organisaation opeista
  • Tuki suomen- ja englanninkielisille analyyseille

Mittariin kiteytyy yhteenlaskettuna yli 200 vuoden kokemus tuote- ja palveluorganisaatioiden menestymisestä!

PDE Pulse hinnoittelu

Kiinnostuitko - lähetä viesti!

5 + 15 =

Muut hinnoittelun ehdot

  • Hinnat ovat alle 500 hengen organisaatioille.
  • Matkakulut eivät sisälly hintaan
  • Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa
  • Paketteja voidaan yhdistellä sopimaan organisaation tarpeisiin 

Tulevaisuuden tuotekehitysorganisaatioiden menestyminen vaatii koko organisaation yhteentoimimista

PDE Pulse perustuu Contribyten voittavan tuoteorganisaation malliin

Contribyte on kehittänyt voittavan tuoteorganisaation mallin satojen eri tuote- ja palveluorganisaatioiden menestymisen analysoinnin ja auttamisen ohella. Siinä tiivistyy toimintatapariippumattomasti voittavan tuote- ja palveluorganisaation kulmakivet. Mallin kuusi pääkohtaa pilkkoutuvat voittavan tuoteorganisaation teeseihin ja sieltä yhä pienempiin osiin. Kaikki nämä teesit ovat kuitenkin riippumattomia toimintamallista, eli toimivat monentyyppisten tuote- ja palveluorganisaatioiden ohjenuorina. 

  

Voittava tuoteorganisaatio

Tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation menestyminen vaatii onnistumista monella osa-alueella. Tuotekehitysorganisaatio on kokonaisuus, joka pitää saada toimimaan sulavasti yhteen. Contribyten mallissa tuote- tai palvelukehitysorganisaation tuottavuus syntyy kuudesta (6) osa-alueesta: liiketoiminta ja asiakaslähtöisyys, toiminnallinen ja koettu laatu, operatiivinen tehokkuus, motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö, arvonluonti yhteistyöllä sekä valpas pitkäjänteisyys.

Liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyys on yksi tuotekehityksen kulmakivistä. Tuotekehityksen tehtävä on luoda yritykselle kannattavaa liiketoimintaa. Markkinoita ja asiakkaita täytyy ymmärtää ja tehdä tämä ymmärrys läpinäkyväksi tuotteita tekeville henkilöille. Tähän osa-alueeseen liittyy organisaation kyky innovoida niin tuote-, markkinointi- kuin myyntimallejaan.

Toiminnallinen ja koettu laatu muodostuu niin asiakaskokemuksesta kuin tuotteen teknisestä laadustakin. Laatu ei koskaan ole jälkijätteistä, vaan se rakennetaan hyvillä toimintatavoilla jo henkilötasoilta asti ja siihen vaikuttaa eri tiimien ja henkilöiden yhteistoiminta. Testausta, laadunvarmistusta ja käyttäjäkokemuksen optimointia tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja toimintamallien tulee seurata koko arvon tuoton ketju loppuun asti.

Ohjauksen ja operatiivisen toiminnan kyvykkyys muodostuu usein ketteristä ja lean-toimintavoista sekä isommissa organisaatioissa organisatorisista ohjausmalleista. Näihin kuuluu oleellisena osana laadun rakentaminen tekemisen aikana, sopivan kokoiset toimitukset, jatkuva integrointi, monipuoliset palautesyklit eri tasoilta ja jatkuva oppiminen esimerkiksi retrospektiivien tai Kaizen käytäntöjen muodossa. Myös organisatoriset ohjausmallit vaikuttavat arvon tuoton nopeuteen ja tehokkuuteen. Organisaatiolle sopivat käytettävät menetelmät riippuvat aina organisaatiosta, liiketoimintamallista sekä tuotteesta tai palvelusta.

Motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö on tehokkaan tuotekehityksen näkökulmasta vähiten korostettu kulmakivi. Motivoituneet ja onnelliset ihmiset ovat tutkitusti tehokkaampia ja tekevät parempia ratkaisuja. Organisaation päätöksenteossa tärkeää on tehdä päätöksiä tasoilla, joilla on paras näkemys asiasta, siksi henkilöstön valtuuttaminen onkin äärimmäisen tärkeää. Tämän osa-alueen optimointiin esimerkkejä ovat tarkoituksenmukainen itseohjautuvuus, toimivat feature-tiimit, motivoiva tavoiteasetanta ja bonusjärjestelmä ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen.

Arvonluonti yhteistyöllä tarkoittaa organisaation kyvykkyyttä luoda arvoa yhteistyöllä. Tuote- ja palvelukehitys vaatii aina yhteistyötä. Tuotteen menestyminen vaatii niin tuotejohtamista, tuotekehitystä, johtamista, myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua toimimaan yhteen. Voittavat organisaatiot luovat kyvyt tehdä asioita yhdessä.

Valpas pitkäjänteisyys on organisaation kyky luoda pitkäjänteisesti kestävää liiketoimintaa markkinoiden, asiakastarpeiden, teknologian ja henkilöstön muuttuessa. Organisaation tulee ymmärtää trendejä ja kyetä vastaamaan todellisiin markkina- tai asiakastarpeiden muutoksiin. Unohtamatta kuitenkaan nykyasiakaskunnan palvelemista, olemassa olevan teknologian ylläpitämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tällä osa-alueella toimintatapoja ovat esimerkiksi aktiivinen elinkaariajattelu, todellinen tutkimus ja tuotekehitys, kyseenalaistava oppiminen ja horisonttiajattelu. Pitkäjänteisyys ja valppaus ovat keskeisiä kaikilla edellä mainituilla neljällä osa-alueella ja jokaiselle niille tulisikin kehittää toimintatapansa varmistaa pitkäjänteinen valppaus osa-alueen kehittämisessä.

Organisaatiot toimivat kulttuurin, toimintamallien ja työkalujen ohjaamina. Tuoteorganisaatio toimiikin tehokkaasti, kun kulttuuri, toimintamallit ja työkalut ohjaavat organisaatiota kohti tasapainoista ja tehokasta tuotekehitystä. Kilpailuetua voi saavuttaa vain sopeuttamalla toimintatapansa omaan ympäristöön.

Tulevaisuuden tuotekehitysorganisaatioiden menestyminen vaatii koko organisaation yhteentoimimista

PDE Pulse käytännössä

PDE Pulse -mittarin käytännön toteutus

PDE Pulse mittaa organisaation toimintakykyä kuudella eri osa-alueella. Mittaaminen tapahtuu noin 60 kysymyksen kyselyllä. Tähän kyselyyn vastaa tuotteen tai palvelun menestymisen kannalta tärkeimmät organisaatiot eli tuotekehitys (koko R&D henkilöstö), asiakashankinta (myynti ja markkinointi), operaatiot sekä johto. Käytännössä siis suurin osa organisaatiosta vastaa noin 10-15 minuuttia vievään kyselyyn, joka on toteutettu Likertin 7-portaisella asteikolla. Tämä skaala ja menetelmä on yleisesti tutkimuksissa käytetty menetelmä. Seitsemän (7) arvon skaala antaa kuitenkin täsmällisiä vastausvaihtoja, mutta ei kuitenkaan hämmennä vastaajaa. Tämä skaala on todettu kokeiluissamme olevaan tarkin tähän tarkoitukseen.

Osa-alueet ja jatkuva parantaminen

Jokaisesta voittavan tuoteorganisaation kuudesta osa-alueesta saadaan keskiarvo, jota voidaan yleisen analyysin lisäksi benchmarkata muiden organisaatioiden lukuihin. Näiden lukujen perusteella saadaan kuva siitä, millä osa-aluilla organisaatio on tuottava ja mistä löytyy eniten kehitettävää. Jokaiseen yksittäiseen kysymykseen voidaan myös pureutua tarkemmin, jotta saadaan ymmärrys, mitä lähteä parantamaan.

Voittavien tuoteorganisaatioiden tärkeisiin periaatteisiin kuuluu jatkuva parantaminen. Tämän vuoksi PDE Pulse -kyselykin tehdään aina kahteen kertaan, jotta voidaan ymmärtää trendejä ja kehittymistä. Yleisin toimintamalli on tehdä kysely puolen vuoden välein, jotta kehittymiselle ja muutokselle on tarpeeksi aikaa.

Tarkempi analyysi

Tuloksia analysoidaan, niin eri osa-alueiden sisällä, kuin eri funktioiden mukaankin. Näin pystytään löytämään poikkeamat organisaation sisällä eri kysymyksissä. Näiden avulla löydetään kehityskohteet, joita kannattaa lähteä parantamaan.

Maksullisina lisäosina mittarissa ovat myös avoimet kysymyskentät osa-alueille, sekä mahdolliset organisaatiospesifiset kysymykset. Näitä organisaatiospesifisiä kysymyksiä kannattaa käyttää silloin, kun on tunnistettu aiemmin jo kehityskohteita, joiden edistymistä halutaan seurata.

Tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation menestys vaatii onnistumista monella osa-alueella. Tuotekehitysorganisaatio on kokonaisuus, joka pitää saada toimimaan sulavasti yhteen.

Contribyte yhteystiedot

Lasse Mikkonen, teknologiajohtaja 040 543 9845
Harri Pendolin, tuotejohtaminen 040 582 0865
Markku Nurmela, valmennuspalvelut 040 501 5094
Timo Leppä, koulutuspalvelut 0400 924 830
Niklas Tikkala, työkalun palvelupäällikkö 040 681 8585
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja 050 487 3291

Sähköposti - info@contribyte.fi tai etunimi.sukunimi@contribyte.fi

Laita viestiä

12 + 5 =

Share This