Valitse sivu

Tuotekehityksen tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen on Contribyten päätavoite

Onko tuotekehityksemme tehokasta?

Tuotekehityksen tehokkuus on aikamme tuoteorganisaatioiden suurimpia kysymyksiä – varsinkin silloin, kun tuotteet sisältävät tai ovat ohjelmistoja. Lähes jokaisessa organisaatiossa pohditaan kysymystä, onko tuotekehityksemme tehokas.

Tuotekehitykseen investoidaan paljon rahaa ja henkilöresursseja. Se on monen organisaation tulevaisuuden kivijalka ja siinä on pakko menestyä. Samaan aikaan tuotekehityksen mittaaminen luotettavasti on vaikeaa, jopa mahdotonta.

Tuotekehitysorganisaatioiden tehokkuuden tai vaikuttavuuden parantaminen,  termi jota me mieluummin käytämme, on Contribyten päätavoite. Tällä sivulla selitämme tärkeimmät tuotekehityksen tehokkuuteen vaikuttavat tekijät, annamme vinkkejä niiden parantamiseen ja kerromme, miten me tehokkuuden parantamista lähestymme.

Teesi #8 - Tiimin tehokkuudella ei ole mitään merkitystä, jos arvoa ei saada asiakkaalle

Tuotteen ekonomia vs. tuotekehityksen ekonomia

Jotta tuotekehityksen tehokkuutta voidaan ymmärtää, tulee käsittää tuotekehityksen ekonomian perusperiaatteet. Tuotekehityksessä yksittäisen tuotteen, julkaisun tai ominaisuuden ekonomiset periaatteet vastaavaat mikro-tason ilmiöitä ja koko tuotekehitys on taas näiden summa ja siellä pätee makro-tason ilmiöt. Esimerkkinä tästä on platform- ali alustakehitys. Yksittäinen tuote tai ominaisuus olisi julkaistavissa varmasti nopeammin ilman platformisointia, mutta makrotason tuottavuuden kannalta platformisointi ja sen tuomat skaalausedut voivat olla järkevevämpi valinta.

 

1. Investointilaakso

Tuotteen alkuvaiheessa investointi on pieni, kun ideaa aletaan työstämään eteenpäin. Osa tuotteista voidaan lopettaa jo tässä vaiheessa. Seuraavassa vaiheessa tehdään päätös investoida kehitysaikaa enemmän, ja investointikäyrä lähtee jyrkempään laskuun. Investointilaakso kestää, kunnes tuote saada julkaistavaksi seuraavalle taholle, joka usein on loppuasiakas.

Investointilaakson pituuteen vaikuttaa se, kuinka hyvin asiakas- ja liiketoimintatarpeet on ymmärretty, eli kehitetäänkö oikeita asioita. Tässä voidaan käyttää avuksi jatkuvaa palautetta asiakkaalta ja erilaisia kokeilumenetelmiä.

Toinen investointilaakson pituuteen vaikuttava seikka on tekijöiden operatiivinen kyvykkyys. Operatiivinen kyvykkyys on sidonnainen tehtävään asiaan. Se voi tarkoittaa tiimin kykyä toimia yhdessä, automaation tuomaa etua sekä hyviä kehittämisen ja ketteryyden käytäntöjä. Lisäksi se voi tarkoittaa organisaation kykyä selvittää sidonnaisuuksia, varmistaa arvon tuoton etenemistä, mahdollistaa yhteistyö hyvien käytänteiden avulla ja synkronoida tekemistä eri tiimien välillä.

 

2. Menestyksen kulmakerroin

Tuotteen menestyksen kulmakerrointa ei voi tietää ennen kuin tuote altistetaan markkinalle ja asiakkaille. Nykyisin julkaisu on enemmänkin aikaväli kuin hetki. Julkaisua tehdään monissa tuotteissa ensin alpha-asiakkaille, sitten beta-asiakkaille ja lopulta kaikille muille. Tämä ei oleellisesti kuitenkaan muuta menestyksen kulmakertoimeen vaikuttavia voimia, vaan on vain operatiivisen kyvykkyyden yksi tapa varmistaa menestys.

Menestyksen kulmakertoimeen vaikuttaa erityisen paljon se, miten hyvin tuote vastaa asiakas-, markkina- ja liiketoimintatarpeisiin. Tarpeen ratkaisuun liittyy myös oleellisesti tuotteen laatu. Vaikka ratkaisu sopisi tarpeeseen kuinka hyvin tahansa, pitää tuotteen laatutason vastata asiakkaan odotuksia.

Tärkeänä osana tuotteen menestystä on markkinointi, myynti, asiakaspalvelu sekä tuotetuki, riippuen toki tuotteesta ja toimialasta. Näiden alueiden operatiivinen kyvykkyys voi olla ratkaisevaa tuotteen menestyksessä. Monet organisaatiot voittavat näiden kyvykkyyksien avulla, vaikka heidän tuotteensa häviävätkin ominaisuusvertailuissa kilpailijoilleen. Lisäksi fyysisiä laitteita sisältävissä tuotteissa tehtaiden ja logistiikan operatiivinen kyvykkyys on tärkeä menestyksen kulmakertoimelle.

Menestyksen kulmakertoimeen vaikuttaa siis lähes kaikki organisaation osat. Siksi onkin tärkeä ymmärtää, että tuotteiden menestyminen vaatii yhteistyötä eri tahojen välillä. Tämä luo haasteen tehokkuuden mittaamiselle, koska yksittäisen toiminnon tehokkuus ei lopulta kerro mitään koko putken tehokkuudesta.

3. Pitkän aikavälin menestyminen

Tuotteen pitkän aikavälin menestymiseen vaikuttaa samat asiat kuin aiemmissakin vaiheissa, mutta eri painoarvoilla. Tuotteen koettu ja toiminnallinen laatu ovat kannattavuuden kannalta hyvin tärkeitä. Tuotteiden korjaaminen maksaa aina, ja digitaalisessa maailmassa korjaaminen voi olla jopa kalliimpaa kuin fyysisessä maailmassa, vaikka jakeluun liittyvät kustannukset ovat pienemmät.

Koettu laatu puolestaan vaikuttaa vahvasti myyntiin palautteiden kautta. Koettuun laatuun vaikuttaminen julkaisun jälkeen on työlästä ja vaatii usein mittavia investointeja, jotka taas vaikuttavat tuotteen kannattavuuteen. Organisaation operatiivinen kyvykkyys korjata ja tehdä parannuksia tuotteeseen taas vaikuttaa vahvasti tuotteen pitkän aikavälin menestykseen.

Tuotetason investoinnin elinkaaren sisällä tapahtuu useita julkaisu- ja ominaisuustason elinkaaria. Kolmantena pitkän aikavälin menestyksen vaikuttavana tekijänä onkin se, miten hyvin ratkaisu on kestänyt aikaa, eli onko käyttötapaukset tai tarve kehittyneet erilaiseksi vuosien saatossa. 2000-luvulta on monia esimerkkejä loistavista tuotteista, jotka ovat korvautuneet toisilla tuotteella, kun asiakkaiden käyttötapa on muuttunut vaikkapa teknologian mahdollistamana.

Jotta tuotekehityksen tehokkuutta voidaan ymmärtää, tulee käsittää tuotekehityksen ekonomian perusperiaatteet.

Tuoteorganisaation ekonomia

Tuotekehityksen ekonomia perustuu yksittäisten tuotteiden ja julkaisujen menestymiseen. Todellisuudessa siis tuoteorganisaatiossa on menossa aina useita eri vaiheissa olevia tuotteita ja julkaisuja. 

Tuotekehityksen menestys on siis näiden eri tuotteiden ja julkaisujen keskimääräistä tehokkuutta investointilaaksossa, menestyksen kulmakertoimessa ja pitkän aikavälin menestymisessä. Juuri tämä tekee tehokkuuden mittaamisesta vaikeaa, sillä se mikä olisi yksittäisen tuotteen tai julkaisun kannalta tehokkainta, voikin olla muiden samaan aikaan kehityssyklissä olevien tuotteiden kannalta olla tehotonta.

Makrotasolla tuotekehityksen tehokkuuden tavoittelu on yksinkertaisesti sanottuna investointien tuottavuuden maksimointia. Investointien maksimointi on päätöksentekoa siitä, kuinka paljon resursseja käytetään yleisen tuottavuuden tai lyhyen tähtäimen kannattavuuden kasvattamiseen.

Lue, kuinka asiakkaamme ovat hyötyneet tehokkuuden optimoinnista

Tuotekehityksen ekonomia perustuu yksittäisten tuotteiden ja julkaisujen menestymiseen.

Mitä on tuotekehityksen tehokkuus?

 

Tuotekehityksen tehokkuus on todella moniuloitteinen kysymys. Liiketoiminnassa on jo vuosikymmeniä totuttu siihen, että kaikelle voidaan laskea business case tai laittaa mittarit arvottamaan tehokkuutta. Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen – varsinkin kun niihin liittyy ohjelmistoja – on suurilta osin uniikkia ongelman ratkaisua, jota vielä tehdään olemassa olevien ratkaisujen ja rajoitteiden päälle. Tämän lisäksi kun huomioidaan, että itse ratkaisun rakentaminen on vain pieni osa tuotteen menestymistä, on tehokkuuden määrittäminen todella vaikeaa. 

Tuotteen menestymiseen vaikuttaa oleellisesti asiakkaan kokemus koko ostopolusta, käytöstä, laadun tunteesta ja sopivuudesta juuri hänen tarpeisiinsa.

Tuotekehityksen tehokkuus julkaisujen tehokkuuden näkökulmasta

Välillä tuotekehitys halutaan eristää omaksi yksikökseen, ja tuotekehityksen tehokkuudella tarkoitetaan tuotekehityksen kyvykkyyttä julkaista kokonaisuuksia mahdollisimman nopeasti ulos. Tämä yksinkertaistaminen siilouttaa organisaatiota, mutta on johtamisen kannalta joissain tapauksessa perusteltu tapa ajatella tuotekehitystä.

Tuotekehityksen tehokkuuteen ja kyvykkyyteen julkaista vaikuttaa oleellisesti kolme asiaa:

1) operatiivinen tehokkuus, eli kyky saada ihmiset yhdessä luomaan uusia ratkaisuja mahdollisimman vähällä työllä ja hyvällä laadulla

2) arkkitehtuurinen tehokkuus, eli kyky luoda ratkaisu tavoitteiden mukaisella teknisellä ratkaisulla

3) sisällön kohdentamisen tehokkuus eli tapa luoda ratkaisu, joka vastaa tärkeimpiin asioihin, mutta ei tee mitään ylimääräistä.

1) Miten parantaa operatiivista tehokkuutta?

 • Keskity tuotteen kehittämisen flow’hun. Onko kehittämisessä odotusaikoja, jossa arvon tuotto ei etene, koska jotain osapuolta odotetaan tekemään asioita? Entä tehdäänkö asioita sopivasti samaan aikaan, niin että kokonaisuus pysyy hallussa, mutta asiat etenevät aikataulullisesti nopeasti?
 • Tehdäänkö tuotetta halutulla laatutasolla alusta asti ja vältetään turha uudelleen tekeminen? Uudelleen tekeminen ja oppiminen ovat osa ketteryyttä, mutta vain asioissa, jossa tiedon hankkiminen etukäteen olisi liian työlästä.
 • Nostavatko toiminnan työkalut ja automaation taso ratkaisun valmistumisen nopeutta ja palautesykliä?

2) Miten parantaa arkkitehtuurista tehokkuutta?

 • Arkkitehtuurisessa tehokkuudessa uudelleenkäyttö on avainasemassa. Eihän kukaan enää rakenna kääntäjiä ja koodikieliä itse, vaan aina käytetään muiden tekemiä asioita. Tässä kannattaa miettiä, missä kaikessa muiden tekemät ratkaisut tuovat arvoa ja mitä oikeasti kannattaa tehdä itse. Tämä koskee niin sisäisiä uudelleenkäyttöjä kuin ulkoisten toimijoidenkin ratkaisua.
 • Toinen tärkeä asia arkkitehtuurisessa tehokkuudessa on ratkaisun yksinkertaisuus. Mikä on yksinkertaisin arkkitehtuurinen tapa ratkaista ongelma? Monissa tapauksissa se on paljon yksinkertaisempi, kuin se ensin mietitty tapa.
 • Kolmas tärkeä kysymys on se, että kuinka paljon arkkitehtuurissa tulee huomioida tulevaisuuden tarpeet. Välillä on tärkeää tehdä tulevaisuuden arkkitehtuuria jo nyt, mutta monilla kerroilla sen voi tehdä vasta tulevaisuudessa.

3) Miten parantaa sisällön kohdentamisen tehokkuutta?

 • Kaikkein vaikuttavin asia tuotekehityksen tehokkuudessa on sisällön kohdentamisen tehokkuus (scope focusing). Pitäisi aina aktiivisesti osata kysyä, mitä ominaisuuksia tai ominaisuuden osia voitaisiin jättää tekemättä.
 • Samalla tapaa pitäisi keskittyä asiakkaan tarpeisiin ja pohtia, voiko tarpeen täyttää yksinkertaisemmin.
 • Lisäksi kannattaa kyseenalaistaa, pitääkö jokainen käyttömahdollisuus todella tehdä. Vähentämällä käyttömahdollisuuksia, tehokkuuskin lisääntyy eksponentiaalisesti.
 • Myös asiakkaille julkaisemisen tiheys on tehokkuuteen vaikuttava tekijä. Tehokkuuden laskentaanhan liittyy oleellisesti asiakasarvo ajanjaksolla ja julkaisemattomasta tuotoksesta sitä ei saa ollenkaan.

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on uniikkia ongelmanratkaisua

Tuotekehityksen tehokkuus liittyy myös kaupallisten asioiden kehittämiseen

Tuotekehityksen tehokkuus tulee usein mitatuksi tuotteen menestymisen kautta. Tuotteen menestymiselle on teknologisten ja käyttöliittymään liittyvien asioiden lisäksi tärkeää, että tuotteen kaupalliset kyvykkyydet ovat kunnossa.  Näihin kaupallisiin kyvykkyyksiin kuuluu:

 • Myyntimalli ja myyntimateriaalit
 • Hinnoittelumalli tai muu monetisaatio
 • Markkinointimateriaali
 • Go-to-Market aktiviteetit
 • Asiakas- ja teknisen tuen kehittäminen
 • Käyttäjäkokemus kokonaisuudessaan
 • Ratkaisun toimituskyvykkyys (ml. logistiikan ja tuotannon ympäristöt

Nämä kaikki vaikuttava tuotteen, ominaisuuden ja julkaisun menestymiseen ja sitä kautta niillä on vaikutusta siihen miten tehokkaana tuotekehitystä pidetään. Tämä tekee tuotekehityksen tehokkuuden mittaamisesta yhä vaikeampaa.

 

Miten tuotekehityksen tehokkuus mitataan?

Tuotekehityksen tehokkuuden mittaaminen on äärimmäisen vaikeaa. Moniin johtamisen periaatteisiin kuitenkin kuuluu mittaaminen ja mittareiden kautta johtaminen. Siksi mittareita usein halutaan rakentaa ja niillä pyritään ohjaamaan tuotekehitystä haluttuun suuntaan.

Mittaamisen kolme (3) tärkeää periaatetta:

 1.  Mittarit todella toimivat – ihmiset panostat enemmän asioihin joita mitataan. Jokaisesta mittarista tulee peli ja pelissä halutaan voittaa. Tämä välillä aiheuttaa tuloksia, joita ei olisi haluttu
 2. Jokaisella mittarilla tulee olla tavoite, toimintasuunnitelma ja elinkaari. Mittarille tulee olla syy, miksi tätä asiaa mitataan ja mitä tehdään jos mittari menee johonkin suuntaan.
 3. Erota muutosmittarit ja indikaattorimittarit. Mittarit toimivat parhaimmillaan muutoksen johtamiseen. Muutosmittarilla saadaan ihmiset panostamaan haluttuun asiaan enemmän. Indikaattorimittarit taas ovat varoitusvaloja, joiden pohjalta tulisi tehdä tarkastus ja varmistaa, että asiat ovat kunnossa.

Mittaa kokonaisuutta tai älä mittaa ollenkaan

Mittareilla voidaan todella helposti ohjata toimintaa väärään suuntaan. Kun mittareilla halutaan johtaa tuotekehityksen kokonaistehokkuutta, tulee mittariston olla hyvin kokonaisvaltainen. Siksi onkin tärkeää mitata monesta eri suunnasta, jotta väärinohjautumista ei tapahtuisi.

On tärkeä ymmärtää, että mittausta voi tehdä myös ilman bonusmalleja. Silloin pelaaminen niiden suhteen on vähäisempää, mutta sitä tapahtuu silti. Bonusmalleihin sidotuilla mittareilla on väitetty olevan negatiivinen vaikutus suoritukseen, mutta tämä on todistettu pääosin lyhytkestoisissa kokeissa. Joka tapauksessa bonusmallit ovat yksi mittarointiin liittyvä lisä, joka tulee huomioida.

Ominaisuus -mittarit

Mittaa tuotekehityksen tehokkuutta ulosmenevien ominaisuuksien (epicit, feature tai storyt) kautta. Näin ymmärretään asiakasarvoon vaikuttavia tekijöitä.

Laatu-mittarit

Mittaa tuotekehityksen tehokkuutta objektiivisen laadun kautta. Mahdollisia mittareita ovat virheiden määrä, testauksen kattavuus, julkaisen jälkeisten korjausten määrä ja näiden trendit.

Henkilöstö-mittarit

Contribyten kokemuksen mukaan henkilöstön tyytyväisyys ja mielipiteet kertovat paljon tehokkuudesta. Kannattakin mitata henkilöstön tyytyväisyyttä, mielipiteitä tehokkuudesta sekä kehittymistä vaikkapa retrospektiivien kautta.

Aikaan liittyvät mittarit

Varsinkin teollisessa maailmassa on totuttu mittaamaan läpimenoaikoja ja kehittämiseen menevää niin työaikaa kuin kalenteriaikaakin. Näitäkin asioita kannattaa mitata, mutta ei yksinään. Muuten ne ohjaavat toimimaan laadun ja asiakasarvon kustannuksella.

Prosessi-mittarit

Vaikka itseohjautuvuudesta ja muista henkilöiden omaan ongelmanratkaisukykyyn nojaavista periaatteista puhutaan paljon, niin prosesseilla on paikkansa kaikissa organisaatiossa. Kannattaa siis myös mitata prosessin noudattamista niillä tavoin kun sitä voi, se yleensä kertoo tehokkuudesta paljon.

Asiakasarvo-mittarit

Asiakasarvon mittaaminen on tehokkuuden tunnistamisessa oleellista. Kannattaakin luoda mittareita, joilla tunnistetaan miten tyytyväinen asiakas on. Raha on aina hyvä mittari, mutta lisäksi kannattaa harkita ominaisuuksien käyttöön, sekä asiakaspalautteeseen littyviä mittareita. 

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on uniikkia ongelmanratkaisua

Contribyten tuotekehityksen tehokkuuteen liittyvät palvelut

 

Tuotekehityksen 360 assesmointi

Pureudumme tuotekehityksesi nykytilaan ja luomme konkreettisen kehityssuunnitelman tuotekehityksen kehittämiseksi.

Tuotekehityksen tehokkuus mittari

PDE Pulse on maailman ensimmäinen tuote- ja palveluorganisaatioiden kokonaisvaltaiseen tehokkuuteen keskittyvä mittari.

Tuoteorganisaatioiden koulutukset

Tuoteorganisaatioiden monipuoliset koulutukset. Koulutukset niin tiimien kuin tuote- ja palveluorganisaation menestymiseen kaikilla tasoilla.

Tuote- ja portfoliohallinnan kehittäminen

Tuote- ja portfoliohallinan ketteröittäminen ja innovaatiomallien luominen. Tarjoamme työkaluja ja toimintamalleja organisaation kehittämiseen.

Tuotteen menestymiseen vaikuttaa asiakkaan kokemus ostopolusta, käytöstä, laadusta ja sopivuudesta juuri hänen tarpeisiinsa.

Lue blogejamme aiheesta!

 

Käyttäjätarinat ja iso kuva

Käyttäjätarinat ja iso kuva

Käyttäjätarinat auttavat kehitystiimiä muistamaan käyttäjän tarpeen. Lue blogista, mitä käyttäjätarinoissa kannattaa huomioida!

Johtotähti pimeänä – eli puuttuuko tuoteorganisaatiolta visio?

Johtotähti pimeänä – eli puuttuuko tuoteorganisaatiolta visio?

Visio, pohjantähti, big-hairy-goal ja mitä näitä on. Organisaatioiden korpivaelluksen ohjaamiseen kehitettyjä, inspiroiviksi ja tarttuviksi tarkoitettuja termejä, jotka kaikki tarkoittavat samaa asiaa, päämäärää tai tavoitetta. Kerta toisensa jälkeen historia on...

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

10 + 11 =

Share This