Valitse sivu

Teesi #14 – Työkalut määrittävät toimintatapasi – hyvässä ja pahassa

Tuotekehityksen ja tuoteorganisaation työkalut

Yhä useampien alojen digitalisoituessa ohjelmistokehitystäkin tukevat sovellukset, eli tuotekehityksen työkalut, jatkavat nopeaa kehittymistä. Kenttä on organisaatioille ylläpitomielessä haastava, sillä tuotekehitys itsessään omaa paljon teknistä kyvykkyyttä ja valitsee ja konfiguroi työkaluja itselleen sopiviksi. Toisaalta kehittäjien pitäisi pystyä keskittymään omaan tekemiseensä ja monissa organisaatioissa IT-osasto onkin vastuussa työkalukentästä ja näin ollen koko työkaluputken toimivuudesta.

Voittavalla tuoteorganisaatiolla työkalut tehostavat toimintaa. Tärkeintä on, että toimintamallit ja työkalut sovitetaan toimimaan yhteen. Toimintamallit määrittelevät työkaluja, mutta sama toimii myös toisinpäin, työkalut määrittävät käytännön toimintamalleja.

 

tuotekehityksen työkalukenttä

Tehokas ja menestyvä tuotekehitys vaatii koko organisaation yhteen toimimista. Eri työkalujen yhteensovittaminen mahdollistaa ohjauksen, raportoinnin ja tehokkaan tiedonkulun.

Olemme mallintaneet työkalujen toimintakentän neljään kokonaisuuteen: 1) kehittämisen hallinnan työkalut, 2) teknisen kehittämisen työkalut, 3) palvelutuotannon työkalut ja 4) tuoteliiketoiminnan ja johtamisen työkalut.

 

Teesi #17 – Motivaatio syntyy vapaudesta toimia ja tulla kuulluksi.

Tarkoituksenmukaiset tuotekehityksen työkalut auttavat menestymään

Tuotekehityksen työkalujen merkitystä aliarvioidaan useissa organisaatiossa. Ajatellaan, että kunhan prosessi on kunnossa, niin työkalut kyllä taipuvat sen tukemiseen. Vaikka suurinta osaa työkaluista voikin konfiguroida sopimaan eri tarkoituksiin, niin jokainen työkalu kuitenkin määrittelee myös osan prosessista.

Digitaalisessa tuotekehityksessä työkaluja käytetään joka päivä. Haluttiin tai ei, niin ne määrittävät osan tuotekehityksen toimivuudesta ja tuottavuudesta. Työkalut vaikuttavat myös oleellisesti tekijöiden viihtyvyyteen. Jos työkalun käytettävyys ja tarkoituksenmukaisuus eivät ole kohdallaan, henkilöt turhautuvat tekemiseen helposti ja kokonaisuus kärsii.

On tärkeää ymmärtää, että jokaisella työkalulla sekä pääkäyttötarkoituksensa että rajoitteensa. Samalla tapaa kuin sveitsiläistä linkkuveitsellä voi periaatteessa tehdä mitä tahansa, niin se ei oikein mihinkään ole se paras työkalu. Eli vaikka työkalut taipuvatkin moneen, niin niillä kaikilla on tietyt käyttötapaukset, joihin ne soveltuvat erityisen hyvin.

Tuotekehitysorganisaatioiden työkalujen valinta ja optimointi ovat olleet Contribyten keinovalikoimassa ihan yrityksen perustamisesta asti. Olemme olleet mukana rakentamassa maailman mittakaavassakin laajoja työkaluarkkitehtuureja, sekä auttaneet useita organisaatiota parantamaan työkalujen hyödyntämistä.

Tällä sivulla käymme läpi tuotekehityksen työkaluja ja niiden vaikutusta tuoteorganisaation eri osiin.

Teesi #12 – Toimituslinjan automatisointi tuo nopeutta, palautelinjan automatisointi vaikuttavuutta.

Kehittämisen hallinnan työkalut

Kehittämisenhallinnan työkaluilla nimensä mukaisesti hallitaan tuotekehitystä. Tärkeimpiä vaiheita kehityksen hallinnassa on vaatimushallinta, backlogin hallinta, tehtävien muutosten hallinta sekä dokumentointi.

Vaatimushallinnan laajuus riippuu paljon organisaatiosta. Työkalu kannattaakin valita tarkoituksen mukaan. Jos tarvitaan auditointia ja jäljitettävyyttä, niin kannattaa ottaa järeät työkalut käyttöön. Jos ei, niin sitten voi pärjätä pelkillä backlog-työkaluilla.

Backlog-työkalut on alun perin kehitetty korvaamaan lappu seinällä -ajattelu, joka oli vallalla ketteryyden alkuvaiheessa. Backlog-työkaluissa on monesti mukana myös virheiden ja tehtävien hallinta.

Muutoshallinta ja backlogien hallinta ovat usein samassa työkalussa. Tärkeää on, että muutostarpeet tulevat dokumentoitua hyvin.

Moni on varmaan kuullut ajatuksesta, että ohjelmistokoodi dokumentoi itse itsensä. Tämä ajatus on osoittautunut mahdottomaksi lähes kaikissa organisaatiossa. Tuotedokumentaatio tulee tehdä hyvin, koska sitä hyödynnetään organisaation muissa osissa ja myöhemmissä vaiheissa tuotteiden ja julkaisujen elinkaarta. Sen työkalut kannattaa valita niin, että ne integroituvat hyvin kehitysputkeen.

Isoissa organisaatioissa tai liiketoiminnassa, jossa vaaditaan tarkkaa jäljitettävyyttä, pitää myös arkkitehtuuria ja muutoksien jäljitettävyyttä miettiä enemmän ja niillekin on hyviä työkaluja olemassa.

Suosittuja työkaluja kehittämisen hallintaan

Contribyten referenssejä tuotekehityksen työkaluhankkeista

Vaatimushallinnan laajuus kannattaa suhteuttaa organisaation liiketoimintatarpeisiin

Teknisen kehittämisen työkalut

Työkalujen valinnalla on todistetusti vaikutus tuotekehityksen tehokkuuteen. Kehittäjien työkalut vaikuttavat myös kehittäjäkokemukseen (developer experience), jolla on suuri merkitys nykypäivän rekrytoinnissa ja työssä viihtymisessä.

Teknisen kehittämisen työkalut voidaan karkeasti jakaa neljään kategoriaan: 1) kehittäjän työkalut, 2) integraation ja julkaisun työkalut, 3) dokumentointityökalut sekä 4) testauksen hallinnan työkalut.

Kehittäjän työkalusta tärkeimmät ovat konfiguraation hallinnan työkalut (esimerkiksi Git) ja ohjelmointiympäristön työkalut. Erityisesti konfiguraatiohallinnan työkaluilla on vahva vaikutus koko tiimin ja organisaation tuottavuuteen ja toimintamalleihin.

CI, CD ja DevOps ovat termeinä varmasti tulleet tutuiksi kaikille tuotekehityksen parissa toimineille. Vaikka termejä käytetään vähän eri tavoin, tärkein tarkoitus integraatiotyökaluilla on antaa mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti palaute kehittäjälle hänen tekemästään työstä. Tähän kuuluvat myös monet automaattisesti koodia analysoivat työkalut. Lisäksi automaatiolla on tarkoitus jakaa työt nopeasti muiden käyttöön, jotta varmistetaan jatkuvasti yhteentoimiva kokonaisuus.

Koodi ei dokumentoi itse itseään. Dokumentaatiotyökalut niin arkkitehtuurin kuin designinkin osalta ovat tärkeässä roolissa jokaista tuotekehitystä. Kaikkeen koodiin pitää palata joskus ja silloin on tärkeää, että se on sopivalla tasolla dokumentoitu.

Testauksen hallinnan työkalut voisivat olla listattuna myös kehittämisen hallinnan työkaluina. Testausta kuitenkin tehdään usein hyvin vahvasti sidoksissa kehittämiseen, ja siksi on tärkeää, että työkalut toimivat hyvin yhteen.

 

Haluatko keskustella teidän työkalukentästä tarkemmin?

15 + 14 =

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on uniikkia ongelmanratkaisua

Tuoteliiketoiminnan ja tuotejohtamisen työkalut

Tuoteliiketoiminnan ja tuotejohtamisen työ kiteytyy paljolti toimivan portfolionhallinnan ympärille. Contribyten portfolionhallinnan mallin mukaisesti potfoliota on kolme. Idea- ja mahdollisuusportfoliolla, projektiportfoliolla ja tuote- ja palveluportfoliolla on kaikilla omat työkalunsa.

Paljon portfolionhallinnan työstä tehdään vieläkin käyttäen Powerpointia ja Exceliä. Vaikka näistä työkaluista ei monipuolisuutensa takia varmasti koskaan päästä kokonaan eroon, niin tämän alueen työkalukenttä on kehittynyt huomattavasti viime vuosien aikana.

Idea- ja mahdollisuusportfolioiden työkaluissa painottuu helppokäyttöisyys. Jos ihmisiä ei saada käyttämään näitä työkaluja, niin ideat ja analyysit tulevat aina pysymään pienen piirin käytössä. Tässä kentässä työkalut ovat usein aika hintavan tuntuisia, mutta moniin ketterän kehityksen työkaluihin on saatavilla hyviä ominaisuuksia kattamaan samoja tarpeita.

Projektiportfolionhallinta on tuottavuuden kannalta se tärkein. Usein näihin työkaluihin yhdistyy raportointi ja BI-työkalut sekä resurssien hallinta. Tuotekehityksen tuottavuuden optimointi on tärkeää lähes kaikille organisaatioille.

Tuote- ja palveluportfolion hallinnan avulla optimoidaan nykyisten tuotteiden ja palveluiden kannattavuutta ja kassavirtaa. Siksi onkin erityisen tärkeää luoda mittarit, joilla niin tuotteita ja palveluita kuin organisaation tärkeimpiä assetteja voidaan analysoida ja tehdä niiden datapohjaisia päätöksiä.

 

Palvelutuotannon työkalut

SaaS-palveluiden ja kytkeytyneiden laitteiden aikakaudella palvelutuotannon työkalut ovat nousseet yhä tärkeämpään osaa tuote- tai palveluorganisaation menestymisessä. DevOps-henkinen toiminta, jossa kehittävät tiimit ottavat vahvasti vastuuta myös palvelunsa tuotannosta ja ylläpidosta, on edesauttanut työkaluja kehittymään paremmiksi.

DevOps toimintamalleja varten monitoroinnin ja päivitysten automaation ja hallinnan työkalut ovat tärkeitä. Jotta palvelut pyörivät ja niihin saadaan tuotua uusia päivityksiä parhaimmillaan päivittäin, tarvitaan vahvaa automaatiota. Tällä kentällä on työkalujen puolesta menty paljon eteenpäin, mutta organisaatiot eivät ole vielä täysin ottaneet näitä käyttöön.

Service deskin asemaa tuotteen, julkaisun tai ominaisuuden menestymisessä ei tule aliarvioida. Usein service desk ja tekninen tuki ovat mukana vaiheessa, jossa tuotteen myynnin tulee kasvaa vahvasti. Service deskiin liittyvät työkalut ovat kehittyneet huimasti viime vuosien aikana. Automaatiota, tekoälyä ja parempia yhteyksiä kehitykseen on syntynyt huimasti. Näissä organisaatioiden kannattaa olla hereillä varmistaakseen hyvin toimivan asiakaspalvelun.

Lue, kuinka asiakkaamme ovat hyötyneet työkaluhankkeista!

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen on uniikkia ongelmanratkaisua

Contribyten tuotekehityksen työkalujen palvelut

 

Contribyte on vuodesta 2006 lähtien toiminut valmennuksen ohella tuotekehityksen työkalujen kanssa. Meillä on kokemusta Suomen suurimmista työkalujen käyttöönottoprojekteista, monimutkaisista päivityksistä sekä työkalujen vaihto- ja valintaprojekteista. Olemme erityisesti tehneet töitä tuotekehityksen ohjauksen, konfiguraatiohallinnan ja vaatimushallinnan työkalujen kanssa. Tunnemme kaikki suosituimmat työkalut ja olemme useimpien toimittajien kumppani, joka takaa meille säännöllisen keskusteluyhteyden heidän kanssaan. Työkalukenttä elää jatkuvasti ja jatkamme osaamisemme päivittämistä eri työkalujen ja niiden ominaisuuksien suhteen.

Olemme kartoittaneet markkinoiden kyvykkäimmät tuotekehityksen työkalut puolestasi!

Lue blogejamme aiheesta!

 

Jiran testauslisäosat – näillä suosittu Jira taipuu myös testaajien tarpeisiin!

Jiran testauslisäosat – näillä suosittu Jira taipuu myös testaajien tarpeisiin!

Atlassianin JIRA on nykyään suosituin järjestelmä softakehitystiimien työnohjaukseen. Eikä syyttä. Issuet, bugit, tarinat ja epicit ja niiden hallinta sekä workflow’n kustomointi on Jirassa helppoa. Softakehityksessä oleellinen työvaihe, mutta usein oiottu sellainen, on kehitetyn koodin testaus. Nykyään Jiraa voi käyttää myös testinhallintaan, joten mikset harkitsisi myös sen tekemistä Jiran puolella?

Lisäosa on olennainen osa Atlassianin tuotetta

Lisäosa on olennainen osa Atlassianin tuotetta

Atlassianin Jira ja Confluence ovat tällä hetkellä suosituimmat työkalut ketterän kehittämisen suunnitteluun. Suosioon lienee monta syytä: aloittamisen helppous, työkalujen tuttuus, muokattavuus ja helppokäyttöisyys. Varmasti taloudelliset seikat ovat myös painaneet vaakakupissa: täysin läpinäkyvä hinnoittelu ja alhaiset käyttöönottokustannukset, kun tuotteet on hankittu pienelle käyttäjämäärälle. Kuitenkin suurin ja usein aliarvioitu Atlassianin tuotteiden vahvuus on niiden laajennettavuus lisäosilla. Tässä blogissa kerrommekin, mitä lisäosien kanssa kannattaisi ottaa huomioon!

Siirtyminen Tracista Jiraan – Näin se käy!

Siirtyminen Tracista Jiraan – Näin se käy!

Ohjelmistokehitykseen tueksi on tarjolla useita erilaisia työkaluja tiimin sisäiseen työnjakoon. Suosituin niistä on Jira, mutta käytössä on toki muitakin. Aika ajoin saamme yhteydenottoja asiakkailta, jotka haluavat ottaa käyttöön Jiran ja siirtää muista järjestelmistään tiedot sinne. Tässä blogipostauksessa käyn läpi, miten siirtymä käy Tracin osalta.

Confluence – ohjelma vai alusta?

Confluence – ohjelma vai alusta?

Confluencen suosio on parin viime vuoden aikana kasvavat vauhdilla. Atlassianin mukaan Confluence on sisältöyhteistyöohjelmisto (huh mikä sanahirviö!), joka muuttaa nykyaikaisen tiimin työskentelyä. Eli toisin sanoen Confluence on ns. wiki, jollaiset alkoivat levitä...

Portfolio for JIRA – hopealuoti projektien hallintaan?

Portfolio for JIRA – hopealuoti projektien hallintaan?

Työkalut toimivat juuri niin hyvin kuin käytetyt toimintamallit niitä tukevat. Jotta lisäosista saisi kaiken hyödyn irti, pitää perustekemisen olla kunnossa. Ikävä kyllä monesti näin ei ole. Tähän saattaa törmätä jopa pitkään JIRAa käyttävien organisaatioiden kanssa.

Atlassian JIRAn kolme puolta

Atlassian JIRAn kolme puolta

Atlassian JIRAlla on kolme puolta: se toimii työkaluna sekä ohjelmistokehitykseen, projektityöskentelyyn että asiakastukeen. Ohjelmistokehityksen tueksi alun perin suunniteltu Atlassian JIRA on noussut lyhyessä ajassa yhdeksi käytetyimmäksi työkaluksi ohjelmiston...

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

5 + 8 =

Share This