Valitse sivu

Tuotekehityksen 360 assesmointi, nykytilakartoitus ja kehityssuunnitelma

Contribyte 360 assesmointi tuottaa analyysin tuotekehityksen tilasta sekä kehitysehdotukset organisaation strategian mukaisesti.

l

Nykytila-analyysi

Assesmointi 360 sisältää tuotekehityksen nykytila-analyysin suhteessa organisaation tavoitteisiin. Emme auditoi, vaan ymmärrämme organisaation toimintaympäristön ja liiketoimintavaatimukset.

Konkreettiset kehitysehdotukset

Luomme organisaation tavoitteita vastaavan kehityspolun. Annamme konkreettisia muutosehdotuksia henkilö-, tiimi-, organisaatio- ja teknologiatasoilla.
b

Muutosbacklogi

Teemme muutokselle backlogin, jonka pohjalta asioita voi viedä eteenpäin. Ehdotamme myös sopivaa toteutusjärjestystä muutoksille.

Muutoksen käynnistys

Assesmointi 360:n lopuksi pidämme tulosten esittelytilaisuuden. Tämä toimii hyvänä muutoksen käynnistäjänä. Lisäksi pidämme retrospektiivin noin 3 kuukauden kuluttua muutoksen käynnistymisestä.

“Tehokkaimmat tuotekehitysorganisaatiot voivat olla jopa 10 kertaa tehokkaampia kuin toiset”

H.D.Mills. Software Productivity

360 assesmoinnin toimintatavat

Contribyten assesmointi ei ole auditointi. Meillä ei ole tiettyä frameworkia joihin kaikkia verrattaisiin. Organisaatiot ovat erilaisia niiden markkinoiden, teknologian, organisaation historian ja tavoitteidensa takia. Siksi keskitymme assesmoinnin aluksi ymmärtämään organisaation tuotteita, markkinoita ja tulevaisuuden tavoitetilaa. Vasta ymmärrettyämme miksi ja minne organisaatio haluaa tuotekehityksellään pyrkiä tulevina vuosina, pystymme analysoimaan tilanteen ja luomaan tähän tavoitteeseen johtavan konkreettisen kehityspolun.

360 Assesmoinnin toimintatapoihin kuuluvat työpajat, web-kyselyt, henkilökohtaiset haastattelut, olemassa olevaan dokumentaatioon tutustuminen ja käytössä olevien ohjaustyökalujen analyysit. Lisäksi teemme sovitusti asiakkaan asiakkaiden haastatteluita, joilla luodaan ymmärrys asiakasyhteistyöstä.

Teemme assessmoinnin aina kiinteähintaisena, koska koemme että se on kaikille reilu vaihtoehto. Joka kerta, kun teemme assesmointia, niin meille tulee tarpeita perehtyä joihinkin asioihin tarkemmin. Haluamme esimerkiksi jututtaa muutamaa ylimääräistä henkilöä tai tehdä lisätyöpajoja joidenkin kanssa. Jotta pystymme nämä tekemään ilman hidastavaa byrokratiaa, hintamme on aina kiinteä.

Aikataulullisesti assesmointimme kestää organisaation omasta halukkuudesta ja henkilöiden saatavuudesta riippuen 2-5 kalenterikuukautta aloituksesta loppuraportin läpikäyntiin.

360 assesmoinnin hyödyt

Olemme tuotteistaneet assesmointimme puolueettomaksi menetelmäriippumattomaksi analyysiksi yrityksen tuotekehityksen tilasta. Olemme tehneet assesmointeja vuodesta 2010 alkaen kymmenille asiakkaille. Osa asiakkaistamme on tilannut assesmoinnin useamman kerran seuratakseen ja ohjatakseen kehittymistään.

Tuloksena syntyy konkreettisia kehitysehdotuksia kehittää toimintaa eteenpäin. Sen lisäksi että organisaatiot ymmärtävät nykytilaansa paremmin, asiakkaamme arvostavat konkreettisia kehitysehdotuksiamme erityisen paljon. Ehdotukset saattavat olla kaikkea koodauskäytännöistä uusiin organisaatiorakenteisiin tai uuteen istumajärjestykseen. Katsomme tuotekehitystä aina laajana kokonaisuutena ja löydämme kehitysehdotuksia eri puolilta koko arvoketjua.

Assemointimme merkittävänä etuna on vertailu muihin tuotekehitystä tekeviin taloihin sekä alan parhaisiin käytäntöihin. Olemme auttaneet yli 300 suomalaista ohjelmistokehitystä tekevää yritystä, ja tunnemme ja opetamme kaikkia suosituimpia tuotekehityksen toimintatapoja.

Suurin hyöty assesmoinnistamme on, että siitä saadaan toimiva muutoksen työkalu pidemmäksi aikaa. Monissa yrityksissä olemme nähneet assesmointiraporttiamme käytettävän useiden vuosien jälkeenkin referenssinä muutoksen edistymisestä.

360 assesmointi sopii organisaatioille ja tiimeille, jotka haluavat kehittyä paremmiksi.

Mitä asiakkaamme sanovat

Älä usko vain meitä. Kuuntele asiakkaitamme:

”Kokemuksen perusteella suosittelisin, minkä tahansa tuote/ohjelmistokehityksen tai vastaavan prosessin kehittämiseen ja uudistamiseen. Ymmärtää ja sisäistää asiakkaan liiketoiminnan prosessit nopeasti ja hyvin”

Pekka Keskiivari

CTO, CRF Health

”Valmis ratkaisukeskeinen sapluuna. Kilpailijat ovat abstraktimpia. Päädyin ostamaan juuri siksi, että uskon saavani ratkaisun haasteisiini”

Markus Laurio

CEO, Paytrail

”Contribyten avulla Eteran toiminnasta saatiin selkeämpi kuva, ja muutosjohtaminen on nyt tavoitteellisempaa.”
Janne Ruuska

Johtaja, tietohallinto, Etera

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä.

FAQ:

Mihin 360 assesmointimme perustuu?

Assesmointi 360 eivät ohjaa jäykät ja vanhanaikaiset standardoidut mallit, vaan moderni näkemys siitä, millainen tehokkaan tuotekehitysorganisaation tulee olla. Tehokas tuotekehitys on aina kokonaisuus, jossa eri osa-alueet toimivat ovat tasapainossa keskenään.

Mitä 360 assesmoinnissa tarkastellaan?

Assesmointi 360 voi kartoittaa koko tuotekehityksen tai muun vastaavan osaston nykytilan kehitysehdotuksineen tai 360 assesmoinnin kohteen voi rajata esim. tiimin toimintaan, vaatimushallintaan, asiakasymmärrykseen, ketteryyteen, toimintatapaan, työkalujen käyttöön, arvovirtoihin, portfolioihin tai priorisointiin. 

Mitä hyötyä 360 assesmoinnista on?

Ulkopuolisen asiantuntijan näkemys antaa objektiivisen ja todellisen kuvan siitä, mikä on tuotekehityksenne ja/tai -johtamisen tila. Lisäksi saatte useita kehitysehdotuksia löydösten perusteella sekä ehdotuksen siitä, missä järjestyksessä ne olisi hyvä toteuttaa.  Hyödytte asiantuntijoidemme näkemyksestä ja kokemuksesta useasta eri organisaatiosta. Lisäksi meillä on tarvittaessa tarjota koko henkilöstömme asiantuntemus ja osaaminen. Assesmointi 360:n voi teettää myös tietyin väliajoin, jotta näkee toiminnan kehityksen.

Mitä saamme 360 assesmoinnista?

Assesmointi 360:n jälkeen teillä on selkeä näkemys siitä, mikä on nykytilanteenne sekä tärkeimmät ehdotukset siihen, miten kehittyä seuraavalle asteelle. 

Miten 360 assesmointi toteutetaan?

Assesmointi 360 perustuu pääsääntöisesti laajaan nimettömään kyselyyn, valittujen avainhenkilöiden haastatteluihin sekä työpajoihin, joissa selvitetään nykyisiä toimintatapoja, sekä muihin materiaalin kartoitustapoihin. Näistä koostetaan nykytilakartoitus sekä kehitysehdotukset ja ehdotus niiden toteutusjärjestyksestä. Pidämme koko assesmointi 360:n aikana yhteyttä yrityksenne nimettyihin yhteyshenkilöihin.

 

“Kehittäjiltä menee 1-1,5 tuntia päivässä hukkaan keskeytysten takia”

Contribyte kyselytutkimus yli 200 ketterälle kehittäjällä

Pakettihinnoittelu

Tarkka hinnoittelu perustuu tuotekehityksen kokoon. Hintaamme sisältyvät kaikki kustannukset pois lukien matkakulut.

kEur

kEur

kEur

kEur

Pieni

organisaatio

10 tuotekehittäjää
 10 muuta henkilöä

Keskisuuri

organisaatio

25 tuotekehittäjää
 25 muuta henkilöä

Suuri

organisaatio

50 tuotekehittäjää
 50 muuta henkilöä

Enterprise

organisaatio

100 tuotekehittäjää
 100 muuta henkilöä

Tyytyväisyystakuu

Puolet assesmoinnin hinnasta laskutetaan tilauksen yhteydessä ja loput vasta, kun asiakas on tyytyväinen ja hyväksynyt assesmoinnin tuotokset.

“45% tuotekehitystaloista, joissa käytetään ketteriä menetelmiä, sanoivat että osa heidän tiimeistään ei ole ketteriä”

State of Agile 2015, Versio One

  

Voittava tuoteorganisaatio

Tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation menestyminen vaatii onnistumista monella osa-alueella. Tuotekehitysorganisaatio on kokonaisuus, joka pitää saada toimimaan sulavasti yhteen. Contribyten mallissa tuote- tai palvelukehitysorganisaation tuottavuus syntyy kuudesta (6) osa-alueesta: liiketoiminta ja asiakaslähtöisyys, toiminnallinen ja koettu laatu, operatiivinen tehokkuus, motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö, arvonluonti yhteistyöllä sekä valpas pitkäjänteisyys.

Liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyys on yksi tuotekehityksen kulmakivistä. Tuotekehityksen tehtävä on luoda yritykselle kannattavaa liiketoimintaa. Markkinoita ja asiakkaita täytyy ymmärtää ja tehdä tämä ymmärrys läpinäkyväksi tuotteita tekeville henkilöille. Tähän osa-alueeseen liittyy organisaation kyky innovoida niin tuote-, markkinointi- kuin myyntimallejaan.

Toiminnallinen ja koettu laatu muodostuu niin asiakaskokemuksesta kuin tuotteen teknisestä laadustakin. Laatu ei koskaan ole jälkijätteistä, vaan se rakennetaan hyvillä toimintatavoilla jo henkilötasoilta asti ja siihen vaikuttaa eri tiimien ja henkilöiden yhteistoiminta. Testausta, laadunvarmistusta ja käyttäjäkokemuksen optimointia tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja toimintamallien tulee seurata koko arvon tuoton ketju loppuun asti.

Ohjauksen ja operatiivisen toiminnan kyvykkyys muodostuu usein ketteristä ja lean-toimintavoista sekä isommissa organisaatioissa organisatorisista ohjausmalleista. Näihin kuuluu oleellisena osana laadun rakentaminen tekemisen aikana, sopivan kokoiset toimitukset, jatkuva integrointi, monipuoliset palautesyklit eri tasoilta ja jatkuva oppiminen esimerkiksi retrospektiivien tai Kaizen käytäntöjen muodossa. Myös organisatoriset ohjausmallit vaikuttavat arvon tuoton nopeuteen ja tehokkuuteen. Organisaatiolle sopivat käytettävät menetelmät riippuvat aina organisaatiosta, liiketoimintamallista sekä tuotteesta tai palvelusta.

Motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö on tehokkaan tuotekehityksen näkökulmasta vähiten korostettu kulmakivi. Motivoituneet ja onnelliset ihmiset ovat tutkitusti tehokkaampia ja tekevät parempia ratkaisuja. Organisaation päätöksenteossa tärkeää on tehdä päätöksiä tasoilla, joilla on paras näkemys asiasta, siksi henkilöstön valtuuttaminen onkin äärimmäisen tärkeää. Tämän osa-alueen optimointiin esimerkkejä ovat tarkoituksenmukainen itseohjautuvuus, toimivat feature-tiimit, motivoiva tavoiteasetanta ja bonusjärjestelmä ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen.

Arvonluonti yhteistyöllä tarkoittaa organisaation kyvykkyyttä luoda arvoa yhteistyöllä. Tuote- ja palvelukehitys vaatii aina yhteistyötä. Tuotteen menestyminen vaatii niin tuotejohtamista, tuotekehitystä, johtamista, myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua toimimaan yhteen. Voittavat organisaatiot luovat kyvyt tehdä asioita yhdessä.

Valpas pitkäjänteisyys on organisaation kyky luoda pitkäjänteisesti kestävää liiketoimintaa markkinoiden, asiakastarpeiden, teknologian ja henkilöstön muuttuessa. Organisaation tulee ymmärtää trendejä ja kyetä vastaamaan todellisiin markkina- tai asiakastarpeiden muutoksiin. Unohtamatta kuitenkaan nykyasiakaskunnan palvelemista, olemassa olevan teknologian ylläpitämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tällä osa-alueella toimintatapoja ovat esimerkiksi aktiivinen elinkaariajattelu, todellinen tutkimus ja tuotekehitys, kyseenalaistava oppiminen ja horisonttiajattelu. Pitkäjänteisyys ja valppaus ovat keskeisiä kaikilla edellä mainituilla neljällä osa-alueella ja jokaiselle niille tulisikin kehittää toimintatapansa varmistaa pitkäjänteinen valppaus osa-alueen kehittämisessä.

Organisaatiot toimivat kulttuurin, toimintamallien ja työkalujen ohjaamina. Tuoteorganisaatio toimiikin tehokkaasti, kun kulttuuri, toimintamallit ja työkalut ohjaavat organisaatiota kohti tasapainoista ja tehokasta tuotekehitystä. Kilpailuetua voi saavuttaa vain sopeuttamalla toimintatapansa omaan ympäristöön.

Contribyte yhteystiedot

 

Email - info@contribyte.fi

Laita viestiä

9 + 15 =

Share This