Tuotekehityksen 360 assesmointi ja kehityssuunnitelma

Contribyte 360 assesmointi luo analyysin tuotekehityksen tilasta ja antaa organisaation strategian mukaiset kehitysehdotukset.

l

Nykytila-analyysi

Analysoimme tuotekehityksen nykytilan suhteessa organisaation tavoitteisiin. Emme auditoi, vaan ymmärrämme organisaation toimintaympäristön ja liiketoimintavaatimukset.

Konkreettiset kehitysehdotukset

Luomme organisaation tavoitteita vastaavan kehityspolun. Annamme konkreettisia muutosehdotuksia henkilö-, tiimi-, organisaatio- ja teknologiatasoilla.
b

Muutos backlogi

Teemme muutokselle backlogin, jonka pohjalta asioita voidaan alkaa viemään eteenpäin. Teemme ehdotuksen muutoksien toteutusjärjestyksestä.

Muutoksen käynnistys

Assesmoinnin lopuksi pidämme tulosten esittelytilaisuuden. Tämä toimii hyvänä muutoksen käynnistäjänä. Lisäksi pidämme retrospektiivin noin 3 kuukauden kuluttua muutoksen käynnistymisestä.

“Tehokkaimmat tuotekehitysorganisaatiot voivat olla jopa 10 kertaa tehokkaampia kuin toiset”

H.D.Mills. Software Productivity

FAQ: Mihin 360 assesmointimme perustuu?

Assemointiamme eivät ohjaa jäykät ja vanhanaikaiset standardoidut mallit, vaan moderni näkemys siitä millainen tehokkaan tuotekehitysorganisaation tulee olla. Tehokas tuotekehitys on aina kokonaisuus, jossa eri osa-alueet toimivat ovat tasapainossa keskenään.

  

 

 

Menestyvä tuotekehitysorganisaatio

 

Tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation menestys vaatii onnistumista monella osa-alueella. Tuotekehitysorganisaatio on kokonaisuus, joka pitää saada toimimaan sulavasti yhteen. Contribyten ajattelutavassa tuote- tai palvelukehitysorganisaation menestyminen perustuu viiteen osa-alueeseen: liiketoiminta ja asiakaslähtöisyys, toiminnallinen ja koettu laatu, operatiivinen tehokkuus, motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö ja valpas pitkäjänteisyys.

Liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyys on yksi tuotekehityksen kulmakivistä. Tuotekehityksen tehtävä on luoda yritykselle kannattavaa liiketoimintaa. Markkinoita ja asiakkaita täytyy ymmärtää ja tehdä tämä ymmärrys läpinäkyväksi tuotteita tekeville henkilöille. Tähän osa-alueeseen liittyy organisaation kyky innovoida niin tuote-, markkinointi- kuin myyntimallejaan.

Toiminnallinen ja koettu laatu muodostuu niin asiakaskokemuksesta kuin tuotteen teknisestä laadustakin. Laatu ei koskaan ole jälkijätteistä, vaan se rakennetaan hyvillä toimintatavoilla jo henkilötasoilta asti ja siihen vaikuttaa eri tiimien ja henkilöiden yhteistoiminta. Testausta, laadunvarmistusta ja käyttäjäkokemuksen optimointia tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja toimintamallien tulee seurata koko arvon tuoton ketju loppuun asti.

Ohjauksen ja operatiivisen toiminnan kyvykkyys muodostuu usein ketteristä ja lean-toimintavoista sekä isommissa organisaatioissa organisatorisista ohjausmalleista. Näihin kuuluu oleellisena osana laadun rakentaminen tekemisen aikana, sopivan kokoiset toimitukset, jatkuva integrointi, monipuoliset palautesyklit eri tasoilta ja jatkuva oppiminen esimerkiksi retrospektiivien tai Kaizen käytäntöjen muodossa. Myös organisatoriset ohjausmallit vaikuttavat arvon tuoton nopeuteen ja tehokkuuteen. Organisaatiolle sopivat käytettävät menetelmät riippuvat aina organisaatiosta, liiketoimintamallista sekä tuotteesta tai palvelusta.

Motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö on tehokkaan tuotekehityksen näkökulmasta vähiten korostettu kulmakivi. Motivoituneet ja onnelliset ihmiset ovat tutkitusti tehokkaampia ja tekevät parempia ratkaisuja. Organisaation päätöksenteossa tärkeää on tehdä päätöksiä tasoilla, joilla on paras näkemys asiasta, siksi henkilöstön valtuuttaminen onkin äärimmäisen tärkeää. Tämän osa-alueen optimointiin esimerkkejä ovat tarkoituksenmukainen itseohjautuvuus, toimivat feature-tiimit, motivoiva tavoiteasetanta ja bonusjärjestelmä ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen.

Valpas pitkäjänteisyys on organisaation kyky luoda pitkäjänteisesti kestävää liiketoimintaa markkinoiden, asiakastarpeiden, teknologian ja henkilöstön muuttuessa. Organisaation tulee ymmärtää trendejä ja kyetä vastaamaan todellisiin markkina- tai asiakastarpeiden muutoksiin. Unohtamatta kuitenkaan nykyasiakaskunnan palvelemista, olemassa olevan teknologian ylläpitämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tällä osa-alueella toimintatapoja ovat esimerkiksi aktiivinen elinkaariajattelu, todellinen tutkimus ja tuotekehitys, kyseenalaistava oppiminen ja horisonttiajattelu. Pitkäjänteisyys ja valppaus ovat keskeisiä kaikilla edellä mainituilla neljällä osa-alueella ja jokaiselle niille tulisikin kehittää toimintatapansa varmistaa pitkäjänteinen valppaus osa-alueen kehittämisessä.

Organisaatiot toimivat kulttuurin, toimintamallien ja työkalujen ohjaamina. Tuotekehitysorganisaatio toimiikin tehokkaasti, kun kulttuuri, toimintamallit ja työkalut ohjaavat organisaatiota kohti tasapainoista ja tehokasta tuotekehitystä. Kilpailuetua voi saavuttaa vain sopeuttamalla toimintatapansa omaan ympäristöön.

Haluatko tietää meistä lisää? Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt perillä ajankohtaisista tapahtumista sekä viimeisistä blogeistamme!

“Kehittäjiltä menee 1-1,5 tuntia päivässä hukkaan keskeytysten takia”

Contribyte kyselytutkimus yli 200 ketterälle kehittäjällä

360 assesmoinnin toimintatavat

Contribyten assesmointi ei ole auditointi. Meillä ei ole tiettyä frameworkia joihin kaikkia verrattaisiin. Organisaatiot ovat erilaisia niiden markkinoiden, teknologian, organisaation historian ja tavoitteidensa takia. Siksi keskitymme assesmoinnin aluksi ymmärtämään organisaation tuotteita, markkinoita ja tulevaisuuden tavoitetilaa. Vasta ymmärrettyämme miksi ja minne organisaatio haluaa tuotekehityksellään pyrkiä tulevina vuosina, pystymme analysoimaan tilanteen ja luomaan tähän tavoitteeseen johtavan konkreettisen kehityspolun.

360 Assesmoinnin toimintatapoihin kuuluvat työpajat, web-kyselyt, henkilökohtaiset haastattelut, olemassa olevaan dokumentaatioon tutustuminen ja käytössä olevien ohjaustyökalujen analyysit. Lisäksi teemme sovitusti asiakkaan asiakkaiden haastatteluita, joilla luodaan ymmärrys asiakasyhteistyöstä.

Teemme assessmoinnin aina kiinteähintaisena, koska koemme että se on kaikille reilu vaihtoehto. Joka kerta kun teemme assesmointia, niin meille tulee tarpeita perehtyä joihinkin asioihin tarkemmin. Haluamme esimerkiksi jututtaa muutamaa ylimääräistä henkilöä tai tehdä lisätyöpajoja joidenkin kanssa. Jotta pystymme nämä tekemään ilman hidastavaa byrokratiaa, hintamme on aina kiinteä.

Aikataulullisesti assesmointimme kestää organisaation omasta halukkuudesta ja henkilöiden saatavuudesta riippuen 2-5 kalenterikuukautta aloituksesta loppuraportin läpikäyntiin.

360 assesmoinnin hyödyt

Olemme tuotteistaneet assesmointimme puolueettomaksi menetelmäriippumattomaksi analyysiksi yrityksen tuotekehityksen tilasta. Olemme tehneet assesmointeja vuodesta 2010 alkaen kymmenille asiakkaille. Osa asiakkaistamme on tilannut assesmoinnin useamman kerran seuratakseen ja ohjatakseen kehittymistään.

Tuloksena syntyy konkreettisia kehitysehdotuksia kehittää toimintaa eteenpäin. Sen lisäksi että organisaatiot ymmärtävät nykytilaansa paremmin, asiakkaamme arvostavat konkreettisia kehitysehdotuksiamme erityisen paljon. Ehdotukset saattavat olla kaikkea koodauskäytännöistä uusiin organisaatiorakenteisiin tai uuteen istumajärjestykseen. Katsomme tuotekehitystä aina laajana kokonaisuutena ja löydämme kehitysehdotuksia eri puolilta koko arvoketjua.

Assemointimme merkittävänä etuna on vertailu muihin tuotekehitystä tekeviin taloihin sekä alan parhaisiin käytäntöihin. Olemme auttaneet yli 300 suomalaista ohjelmistokehitystä tekevää yritystä, ja tunnemme ja opetamme kaikkia suosituimpia tuotekehityksen toimintatapoja.

Suurin hyöty assesmoinnistamme on, että siitä saadaan toimiva muutoksen työkalu pidemmäksi aikaa. Monissa yrityksissä olemme nähneet assesmointiraporttiamme käytettävän useiden vuosien jälkeenkin referenssinä muutoksen edistymisestä.

360 assesmointiamme haluavat organisaatiot, jotka todella haluavat kehittyä paremmiksi.

Mitä asiakkaamme sanovat

Älä usko vain meitä, tässä muutamia kommentteja asiakkailtamme!

”Kokemuksen perusteella suosittelisin minkä tahansa tuote/ohjelmistokehityksen tai vastaavan prosessin kehittämiseen ja uudistamiseen. Ymmärtää ja sisäistää asiakkaan liiketoiminnan prosessit nopeasti ja hyvin” Pekka Keskiivari

CTO, CRF Health

“Valmis ratkaisukeskeinen sapluuna, kilpailijat ovat abstraktimpia. Päädyin ostamaan juuri siksi, että uskon saavani ratkaisun haasteisiini” Markus Laurio

CEO, Paytrail

“Contribyten avulla Eteran toiminnasta saatiin selkeämpi kuva, ja muutosjohtaminen on nyt tavoitteellisempaa.” Janne Ruuska

Johtaja, tietohallinto, Etera

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä.

Pakettihinnoittelu

Tarkka hinnoittelu perustuu tuotekehityksen kokoon. Hintaamme sisältyvät kaikki kustannukset pois lukien matkakulut.

kEur

kEur

kEur

kEur

Pieni

organisaatio

10 tuotekehittäjää
 10 muuta henkilöä

Keskisuuri

organisaatio

25 tuotekehittäjää
 25 muuta henkilöä

Suuri

organisaatio

50 tuotekehittäjää
 50 muuta henkilöä

Enterprise

organisaatio

100 tuotekehittäjää
 100 muuta henkilöä

Tyytyväisyystakuu

Puolet assesmoinnin hinnasta laskutetaan tilauksen yhteydessä ja loput vasta kun asiakas on tyytyväinen ja hyväksynyt assesmoinnin tuotokset.

“45% tuotekehitystaloista, joissa käytetään ketteriä menetelmiä, sanoivat että osa heidän tiimeistään ei ole ketteriä”

State of Agile 2015, Versio One

Ota yhteyttä!

Laita viestiä alla olevalla kaavakkeella, ota suoraan yhteyttä tai katso yhteystietomme.

Lasse Mikkonen, CTO, Atlassian ja muut työkalut, 040 543 9845
Henri Hämäläinen, toimitusjohtaja, 050 487 3291
Timo Leppä, koulutukset, tiimivalmennukset, 0400 924 830
Tanja Suomalainen, Oulun toimipiste, 040 512 2610
Harri Pendolin, tuotejohtaminen ja palvelumuotoilu, 040 582 0865

14 + 11 =

Share This