Tuotekehityksen assesmointi ja kehityssuunnitelma

Contribyte assesmointi luo analyysin tuotekehityksen tilasta ja antaa organisaation strategian mukaiset kehitysehdotukset.

l

Nykytila-analyysi

Analysoimme tuotekehityksen nykytilan suhteessa organisaation tavoitteisiin. Emme auditoi, vaan ymmärrämme organisaation toimintaympäristön ja liiketoimintavaatimukset.

Konkreettiset kehitysehdotukset

Luomme organisaation tavoitteita vastaavan kehityspolun. Annamme konkreettisia muutosehdotuksia henkilö-, tiimi-, organisaatio- ja teknologiatasoilla.

b

Muutos backlogi

Teemme muutokselle backlogin, jonka pohjalta asioita voidaan alkaa viemään eteenpäin. Teemme ehdotuksen muutoksien toteutusjärjestyksestä.

Muutoksen käynnistys

Assesmoinnin lopuksi pidämme tulosten esittelytilaisuuden. Tämä toimii hyvänä muutoksen käynnistäjänä. Lisäksi pidämme retrospektiivin noin 3 kuukauden kuluttua muutoksen käynnistymisestä.

“Tehokkaimmat tuotekehitysorganisaatiot voivat olla jopa 10 kertaa tehokkaampia kuin toiset”

H.D.Mills. Software Productivity

FAQ: Mihin assesmointimme perustuu?

Assemointiamme eivät ohjaa jäykät ja vanhanaikaiset standardoidut mallit, vaan moderni näkemys siitä millainen tehokkaan tuotekehitysorganisaation tulee olla. Tehokas tuotekehitys on aina kokonaisuus, jossa eri osa-alueet toimivat ovat tasapainossa keskenään.

Menestyvä tuotekehitysorganisaatio

Tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation menestys perustuu viiteen osa-alueeseen: operatiivinen tehokkuus, subjektiivinen ja objektiivinen laatu, liiketoiminta ja asiakaslähtöisyys, henkilöstön onnellisuus ja valpas pitkäjänteisyys.

Operatiivinen tehokkuus muodostuu usein ketteristä ja lean-toimintavoista. Näihin kuuluu oleellisena osana laadun rakentaminen tekemisen aikana, sopivan kokoiset toimitukset, jatkuva integrointi ja jatkuva palaute ja oppiminen. Käytettävät menetelmät riippuvat tuotteesta ja markkinasta.

Subjektiivinen ja objektiivinen laatu muodostuu asiakaskokemuksesta ja tuotteen teknisestä laadusta. Laatua rakennetaan hyvillä toimintatavoilla jo henkilötasoilta asti ja siihen vaikuttaa eri tiimien ja henkilöiden yhteistoiminta.

Liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyys on yksi tuotekehityksen kulmakivistä. Tuotekehityksen tehtävä on luoda yritykselle kannattavaa liiketoimintaa. Markkinoita ja asiakkaita täytyy ymmärtää ja tehdä tämä ymmärrys läpinäkyväksi tuotteita tekeville henkilöille. Tähän osa-alueeseen liittyy organisaation kyky innovoida niin tuote-, markkinointi- kuin myyntimallejaan.

Henkilöstön onnellisuus on tehokkaan tuotekehityksen näkökulmasta vähiten korostettu kulmakivi. Onnelliset ihmiset ovat tutkitusti tehokkaampia ja tekevät parempia ratkaisuja. Hyvät toimintatavat, toimivat tiimit, sopiva itseohjautuvuus ja motivoivat tavoitteet ovat esimerkkejä tästä osa-alueesta.

Valpas pitkäjänteisyys on organisaation kyky luoda pitkäjänteisesti kestävää liiketoimintaa markkinoiden, asiakastarpeiden, teknologian ja henkilöstön muuttuessa. Organisaation tulee ymmärtää trendejä ja kyetä vastaamaan todellisiin markkina- tai asiakastarpeiden muutoksiin, unohtamatta nykyasiakaskunnan palvelemista, olemassa olevan teknologian ylläpitämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Pitkäjänteisyys ja valppaus ovat keskeisiä kaikilla edellä mainituilla neljällä osa-alueella.

Organisaatiot toimivat kulttuurin, toimintamallien ja työkalujen ohjaamina. Tuotekehitysorganisaatio toimiikin tehokkaasti, kun kulttuuri, toimintamallit ja työkalut ohjaavat organisaatiota kohti tasapainoista ja tehokasta tuotekehitystä.

“Kehittäjiltä menee 1-1,5 tuntia päivässä hukkaan keskeytysten takia”

Contribyte kyselytutkimus yli 200 ketterälle kehittäjällä

Assesmoinnin toimintatavat

Contribyten assesmointi ei ole auditointi. Meillä ei ole tiettyä frameworkia joihin kaikkia verrattaisiin. Organisaatiot ovat erilaisia niiden markkinoiden, teknologian, organisaation historian ja tavoitteidensa takia. Siksi keskitymme assesmoinnin aluksi ymmärtämään organisaation tuotteita, markkinoita ja tulevaisuuden tavoitetilaa. Vasta ymmärrettyämme miksi ja minne organisaatio haluaa tuotekehityksellään pyrkiä tulevina vuosina, pystymme analysoimaan tilanteen ja luomaan tähän tavoitteeseen johtavan konkreettisen kehityspolun.

Assesmoinnin toimintatapoihin kuuluvat työpajat, web-kyselyt, henkilökohtaiset haastattelut, olemassa olevaan dokumentaatioon tutustuminen ja käytössä olevien ohjaustyökalujen analyysit. Lisäksi teemme sovitusti asiakkaan asiakkaiden haastatteluita, joilla luodaan ymmärrys asiakasyhteistyöstä.

Teemme assessmoinnin aina kiinteähintaisena, koska koemme että se on kaikille reilu vaihtoehto. Joka kerta kun teemme assesmointia, niin meille tulee tarpeita perehtyä joihinkin asioihin tarkemmin. Haluamme esimerkiksi jututtaa muutamaa ylimääräistä henkilöä tai tehdä lisätyöpajoja joidenkin kanssa. Jotta pystymme nämä tekemään ilman hidastavaa byrokratiaa, hintamme on aina kiinteä.

Aikataulullisesti assesmointimme kestää organisaation omasta halukkuudesta ja henkilöiden saatavuudesta riippuen 2-5 kalenterikuukautta aloituksesta loppuraportin läpikäyntiin.

Assesmoinnin hyödyt

Olemme tuotteistaneet assesmointimme puolueettomaksi menetelmäriippumattomaksi analyysiksi yrityksen tuotekehityksen tilasta. Olemme tehneet assesmointeja vuodesta 2010 alkaen kymmenille asiakkaille. Osa asiakkaistamme on tilannut assesmoinnin useamman kerran seuratakseen ja ohjatakseen kehittymistään.

Tuloksena syntyy konkreettisia kehitysehdotuksia kehittää toimintaa eteenpäin. Sen lisäksi että organisaatiot ymmärtävät nykytilaansa paremmin, asiakkaamme arvostavat konkreettisia kehitysehdotuksiamme erityisen paljon. Ehdotukset saattavat olla kaikkea koodauskäytännöistä uusiin organisaatiorakenteisiin tai uuteen istumajärjestykseen. Katsomme tuotekehitystä aina laajana kokonaisuutena ja löydämme kehitysehdotuksia eri puolilta koko arvoketjua.

Assemointimme merkittävänä etuna on vertailu muihin tuotekehitystä tekeviin taloihin sekä alan parhaisiin käytäntöihin. Olemme auttaneet yli 300 suomalaista ohjelmistokehitystä tekevää yritystä, ja tunnemme ja opetamme kaikkia suosituimpia tuotekehityksen toimintatapoja.

Suurin hyöty assesmoinnistamme on, että siitä saadaan toimiva muutoksen työkalu pidemmäksi aikaa. Monissa yrityksissä olemme nähneet assesmointiraporttiamme käytettävän useiden vuosien jälkeenkin referenssinä muutoksen edistymisestä.

Assesmointiamme haluavat organisaatiot, jotka todella haluavat kehittyä paremmiksi.

Mitä asiakkaamme sanovat

Älä usko vain meitä, tässä muutamia kommentteja asiakkailtamme!

”Kokemuksen perusteella suosittelisin minkä tahansa tuote/ohjelmistokehityksen tai vastaavan prosessin kehittämiseen ja uudistamiseen. Ymmärtää ja sisäistää asiakkaan liiketoiminnan prosessit nopeasti ja hyvin”

Pekka Keskiivari

CTO, CRF Health

“Valmis ratkaisukeskeinen sapluuna, kilpailijat ovat abstraktimpia. Päädyin ostamaan juuri siksi, että uskon saavani ratkaisun haasteisiini”

Markus Laurio

CEO, Paytrail

“Contribyten avulla Eteran toiminnasta saatiin selkeämpi kuva, ja muutosjohtaminen on nyt tavoitteellisempaa.”

Janne Ruuska

Johtaja, tietohallinto, Etera

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä.

Pakettihinnoittelu

Tarkka hinnoittelu perustuu tuotekehityksen kokoon. Hintaamme sisältyvät kaikki kustannukset pois lukien matkakulut.

kEur

kEur

kEur

kEur

Pieni

organisaatio

10 tuotekehittäjää
 10 muuta henkilöä

Keskisuuri

organisaatio

25 tuotekehittäjää
 25 muuta henkilöä

Suuri

organisaatio

50 tuotekehittäjää
 50 muuta henkilöä

Enterprise

organisaatio

100 tuotekehittäjää
 100 muuta henkilöä

Tyytyväisyystakuu

Puolet assesmoinnin hinnasta laskutetaan tilauksen yhteydessä ja loput vasta kun asiakas on tyytyväinen ja hyväksynyt assesmoinnin tuotokset.

“45% tuotekehitystaloista, joissa käytetään ketteriä menetelmiä, sanoivat että osa heidän tiimeistään ei ole ketteriä”

State of Agile 2015, Versio One

Ota yhteyttä!

10 + 9 =

Tai soita suoraan

Henri Hämäläinen - 050 487 3291, Tuotekehityksen kehittäminen ja konsultointi

Lasse Mikkonen - 040 543 9845, Atlassian, VersionOne, Git ja muut työkalut

Harri Pendolin - 040 582 0865, Tuotejohtaminen ja tuotestrategiat

Timo Leppä - 0400 924 830, Koulutukset

Share This