Valitse sivu

Tuoteorganisaatioiden pelikirjat

Pelikirja on ketterä tapa kuvata prosesseja ja toimintamalleja. Pelikirjalla jalkautat toimintamallisi ja yhtenäistät parhaat käytäntösi.

Mikä on tuotekehityksen pelikirja?

Toimivaan tuotekehityksen tarvitaan toimintamalleja, yhdenmukaiset käytännöt ja roolit. Tuotekehityksen pelikirjat täyttävät akateemisten prosessimallien ja työkalujen välisen aukon. Pelikirja sisältää käytännönläheiset ohjeet (roolit, seremoniat, templatet) prosessimallin soveltamiseen. Pelikirjan avulla prosessit ja  parhaat käytännöt saadaan käyttöön ja niiden hyödyt ulosmitattua täysimääräisesti.

 

Pelikirja on uusi prosessi

Aikaisemmin ajateltiin, että organisaatioissa pitäisi keskittyä vahvasti prosesseihin. Prosesseja parantamalla pyrittiin saamaan aikaan tehokkuutta ja auttamaan tilanteissa, joissa henkilöt vaihtuvat tai on paljon muistettavaa. Prosessit ovat edelleen toki monissa tapauksissa tarpeen, mutta prosesseilla on pari ongelmaa. Ne ovat usein päässeet kasvamaan ja pöhöttymään suuriksi, kankeiksi ja joustamattomiksi. Usein ne ovat myös unohtuneet, kun tekeminen rutinoituu. Pölyttynyt paksu prosessikansio ei enää elä jokapäiväisen tekemisen mukana, eikä useinkaan voi muuttua kovin ketterästi. Ihminen ei ole prosessiyhteensopiva.

 

Pelikirjat täyttävät sovittujen toimintamallien tyhjiön

Monille tiimeille on ketterien toimintamallien yleistyessä tullut tietynkaltainen sovittujen toimintamallien “tyhjiö”. Ei enää olekaan olemassa ohjeita tai sopimuksia, mihin viitata, että näin me ajattelimme toimia. Ja tiimeillä on vaikeuksia kokea, että heillä on jotain annettavaa sovittujen toimintatapojen kehittämiseen. Näissä tilanteissa kannattaa harkita uuden keveämmän toiminnan sopimisen mallia: pelikirjaa.

 

Mutta mikä siis on tämä pelikirja?

Pelikirjalla tarkoitetaan kevyttä, helposti ylläpidettävää ja käytettävää ohjeistusta tai sopimusta toimintatavoista. Erilaiset pelikirjat ovat nopeasti yleistyneet myös Suomessa. Pelikirjakehityksen pioneerina Suomessa Contribyte on päässyt näkemään paljon erilaisia tilanteita, missä pelikirja on auttanut organisaatioita oppimaan ja kehittämään toimintaansa prosesseja nopeammin.

 

Pelikirja on nykyaikainen tapa ohjata organisaatiota kohti tehokkaita ja skaalautuvia toimintamalleja.

Pelikirja portfolion hallintaan

Investointipäätöksenteko, portfolionhallinnan mallit, business casejen laatiminen,  innovaatiot, liiketoimintakokeilut, tuotestrategiat ja roadmapit.

Roolien pelikirjat

Tuotepäällikkö, tuoteomistaja, Scrum Master, Agile Coach, ketterä projektipäällikkö ja ketteryyden skaalautumisen tärkeimmät henkilöt.

b

Ketterän toiminnan pelikirjat

Scrum, Kanban, palvelumuotoilu, tiimien toimintamallit, testaus, käyttäjätestaus, backlogit, laatu, käyttäjätarinat, vaatimustenhallinta, ketteryyden skaalautumisen mallit: SAFe, Spotify, LeSS.

Työkalujen pelikirjat

Jira, Confluence, Git, DevOps, metriikat, raportointi, dokumentaatio, templatet, parhaat käytännöt.

Räätälöimme sinulle parhaan yhdistelmän moduuleistamme organisaatiosi tarpeeseen. Pelikirja voidaan rakentaa vaiheittain aloittaen kokonaisuuden kannalta tärkeimmistä aiheista.

Pelikirja auttaa koko tuoteorganisaatiota tehostamaan liiketoimintaa.

Miksi tuotekehityksen pelikirja?

R

Toiminnan tehostaminen

Pelikirjat tehostavat toimintaa tuomalla hyväksihavaitut toimintamallit jokaisen tiimin käyttöön. Yhteiset toimintatavat helpottavat tiimien välistä kommunikaatiota ja antavat näkyvyyden koko organisaation toimintaan. Tarkoituksenmukaiset toimintamallit ja käytännöt poistavat hukkaa organisaatiosta.

R

Osaamisen kehittäminen

Pelikirjat havainnollistavat tuoteorganisaation toiminnan arvonmuodostusta ja logiikkaa, ja näin luo yhtenäisen osaamispohjan liiketoiminnan kehittymiselle. Roolien kuvauksista vastuut selkeytyvät ja roolien toimintaan liittyvät parhaat käytännöt auttavat henkilöitä onnistumaan rooleissaan.

R

Ketterän kehityksen toimintamallien jalkauttaminen

Pelikirja antaa käytännönläheiset ohjeet, kuinka ketteriä toimintamalleja tulee soveltaa päivittäisessä työssä. Toimintamalleista saadaan pelikirjan avulla enemmän irti, kun annetaan hyvät ohjeet ja sopiva määrä vapautta soveltaa käytäntöjä. Pelikirja auttaa skaalaamaan ketteryyttä tiimitasolta koko organisaatioon.

R

Yhteistyön kehittyminen

Pelikirja auttaa niin tiimien kuin liiketoiminnan ja tuotekehityksen yhteistyössä. Yhteisesti sovituilla pelisäännöillä voidaan toimintaa ennustaa ja ohjata paremmin. Pelikirja kuvaa, kuinka työkalut tukevat toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Koko orgainsaation yhteistyö on selkeämpää, kun termit ja yhteistyömallit on kaikkien tiedossa.

R

Systemaattinen tapa priorisoida toimintaa

Pelikirja antaa mallit portfolion hallintaan ja päivittäisen työn priorisointiin. Uusia ideoita tarkastellaan systemaattisesti ja ideoista opitaan kokeilujen avulla. Investointipäätösten tueksi pyritään keräämään tietoa ja analysoitua dataa. Priorisointimallit tuodaan läpi koko organisaation portfolion hallinnasta tiimitasolle asti. Priorisointitavoista tehdään läpinäkyvää ja ne perustuvat sovittuun strategiaan.

R

Alihankinnan ostamisen helpottuminen

Pelikirjat toimivat hyvin organisaatiossa, joihin on pesiytynyt erilaisia toimintamalleja eri toimijoiden tuomina. Pelikirjan avulla organisaatio luo omiin lähtökohtiin sopivan toimintamallin, joka auttaa niin sisäisiä kuin ulkoisia tahoja yhdenmukaistamaan toimintaa liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti. Pelikirja voi toimia niin tarjouspyyntöjen liitteenä varmistamaan halutut toimintamallit kuin auttamaan liiketoimintaa tuotekehityksen ohjaamisessa.

Haluatko kuulla lisää - Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä!

4 + 3 =

Pelikirjat täyttävät sovittujen toimintamallien tyhjiön.

Mihin tilanteisiin pelikirja sopii?

 

Uuden työkalun käyttöönotto tai työkalujen tehokkaampi käyttö

Työkalujen itseohjautuvassa käytössä (esimerkiksi Wiki- tai Confluence-tyyppiset työkalut) on ongelmana se, että ihmiset osaavat käyttää työkaluja hyvin eri tasoisesti, ja jos kaikille annetaan vapaus tehdä ihan mitä haluavat, tieto ei säily helposti haettavana ja navigoitavana, ja kalliista työkaluista saadaan vain murto-osa niiden potentiaalista irti.

Organisaation tiimien (ketterien) toimintatapojen terävöittäminen / sisäänajo

Tiimien toimintaa pitää kehittää koko ajan ja useissa organisaatioissa eri tiimeillä on jo hyviä toimintatapoja, mutta ne eivät välttämättä ole käytössä aivan kaikissa tiimeissä. Entäpä jos keräisimme kaikista tiimeistä hyvät toimintatavat pelikirjaan, ja sitten vielä lähtisimme teroittamaan näitä jo valmiiksi hyviä toimintatapoja yhä paremmiksi?

Useiden eri alihankkijoiden yhteistoiminta

Yrityksissä on usein eri toimintakulttuureita. Jos yhteisistä pelisäännöistä ei sovita, konfliktit ovat väistämättömiä. Erityisesti tuotekehitysprojekteissa, joissa käytetään off-site alihankintaa, on erityisen tärkeä sopia miten työtä ohjataan, määritellään, hallitaan riippuvuuksia, ja millaisien kriteerien mukaan työtä toimitetaan seuraavaan työvaiheeseen eteenpäin.

Yrityksen tuotekehitysvoimavarojen, projektien ja tuotteiden portfolioiden hallinta

Erilaiset resurssien kohdentamisen ohjaamistavat, projektien gate-katselmoinnit, projektien resurssipainotuksen ja riskien hallinnan keinot ja tuoteportfolion hallinta voivat myös olla asioita, jotka kannattaisi dokumentoida pelikirjaan.

Asiakaspalautteen, ideoiden ja tuotekehityksen asiakaslähtöisyyden parantaminen

Tuotekehitys ei saisi jäädä eristyksiin asiakkaasta ja asiakaspalautteesta. Olisi hyvä varmistaa, että kaikilla tuotekehityksen ihmisillä on tarpeeksi tietoa kaikkeen ajantasaiseen asiakastietoon ja palautteeseen. Myynnin, tuotehallinnan ja tuotekehityksen yhteistoiminnasta kannattaisi myös sopia

Eri roolien selkeyttäminen

Useimmissa organisaatioissa erityisesti tuotekehityksen roolit, tuoteomistaja, Scrum-tiimi, Scrum Master, tuotepäällikkö, muut erilaiset johtajat ovat vähän epäselviä ja käytännössä sopimatta. Roolien pelikirja voisi selventää tilannetta

Pelikirja on helppo jalkauttaa, kehittää ja ylläpitää.

Pelikirja on matalan kynnyksen apu ongelmiin!

Pelikirja on siis käyttökelpoinen monissa erilaisissa tilanteissa. Pelikirjan etu on se, että se on prosessia helpompi lähestyä, ylläpitää, muuttaa, kehittää ja myös jalkauttaa. On myös ehkä helpompi saada koko organisaatio kokemaan, että pelikirja on “heidän oma” toimintamalli, sopimus työtavoista ja työkalujen käyttötavasta.

Ei kai se ole mikään kansio?

Palataan siihen, mikä oikein on pelikirja. Pelikirjat voivat manifestoitua erilaisilla tavoilla. Usein se dokumentoidaan joko Confluenceen tai dokumenttiin, vaikkapa PowerPointtiin. Pelikirja voi myös sisältää ohjevideoita, templaatteja tai työkalujen tapauksessa esimerkiksi työkalujen näyttöjen ja dashboardien määrityksiä. Tärkeintä on, että pelikirja on jossain, missä siihen pääsee jokainen helposti käsiksi, ja on selkeästi kerrottu, miten pelikirjaa jatkokehitetään.

Pelikirjan rakentaminen, käyttöönotto ja ylläpito on suunniteltava kunnolla

Pelikirjat eivät rakennu itsestään, vaan niiden pystyttäminen on oma projektinsa. Contribytellä on paljon kokemusta erilaisista pelikirjaprojekteista. Rakennuksessa ja käyttöönotossa on omat selkeät steppinsä ja vaiheensa, ja ulkoista apua voi käyttää joko koko matkan pelikirjan onnistuneeseen jalkautukseen, tai sitten vain osassa rakennusprojektia. Käyttöönoton jälkeen on tärkeää sopia, miten pelikirja kehittyy jatkossa, ja miten siihen voi antaa palautetta ja kehitysideoita.

Pelikirja auttaa koko tuoteorganisaatiota tehostamaan liiketoimintaa.

Contribyte yhteystiedot

 

Email - info@contribyte.fi

Laita viestiä

14 + 13 =

Share This