Valitse sivu

Tuottavuutta ja kilpailukykyä voittaville tuoteorganisaatioille

Tulevaisuuden tuotekehitys -palvelu

Saamme organisaatiot hyödyntämään täyden potentiaalinsa digitaalisuutta hyödyntävien ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä

Tuotekehityksen suunnitelmallinen ja jatkuva parantaminen

Muutosten onnistunut läpivienti ja seuranta

Monipuolinen kyvykkyyksien ja osaamisen kehittäminen

Liiketoimintalähtöinen toiminnan parantaminen

Tulevaisuuden tuotekehitys -palvelu

Tulevaisuuden tuotekehitys -palvelu on toimintamalli, jossa asiakas saa yhdellä jatkuvalla sopimuksella käyttöönsä laajan valikoiman Contribyten tuote- tai palveluorganisaatiota kehittäviä toimintoja.

Jatkuva palvelu mahdollistaa Contribyten asiantuntijoiden käytön tarpeiden mukaan kehittämisohjelmiin, toimintamallin muutoksiin, tiimien ja henkilöiden osaamisen kehittämiseen, strategiatyöhön, työkalujen käyttöönottoihin ja muihin organisaation menestymisen kannalta oleellisiin osaamisalueisiin.

Sisältö suunnitellaan yhteisen kehityssuunnitelman perusteella. Toiminta toteutetaan käyttämällä analyysejä, kyselyjä, työkaluja, materiaalipankkia, konsultointia, webinaareja, valmennuksia ja koulutuksia asiakkaan tarpeen mukaan. 

Palvelun asiakkaana pääset nauttimaan ilmaiseksi Contribyten kattavasta tapahtumatarjonnasta, sekä ekslusiivista tilaisuuksista.

Nämä kaikki ilman aikaa vievää sopimusrumbaa ja toimeksiannon yksityiskohtaista määritystä ennen aloitusta.

 

P

Portfolionhallinta ja priorisointi

P

Innovointi ja kokeilukulttuuri

P

Vaatimustenhallinta ja backlogit

P

Ketterät toimintatavat

P

Asiakas- ja markkinaymmärrys

P

Tuotejohtaminen ja tuotestrategia

P

Tuotekehityksen ohjauksen työkalut

P

DevOps, CI ja automaatiotyökalut

P

Tiimit ja tärkeimmät roolit

P

Organisaatiomallit ja kyvykkyydet

360 analyysit ja kehityssuunnitelmat

PDE mittari ja kyselytutkimukset

Työkalujen optimointi

Työpajat ja fasilitointi

Koulutukset ja valmennukset

Huippuasiantuntijat käytössäsi

Webinaarit ja etäkoulutukset

Tapahtumat ja verkostot

Haluatko kuulla lisää?

14 + 13 =

Paketoitu kuukausihinta

Suunnitelmallinen kehitys

R

Voittava tuoteorganisaatio

Miksi Tulevaisuuden tuotekehitys -palvelu kannattaa?

Laaja osaamispohja

Käyttöösi saa Contribyten valmiit sisällöt ja valmentajat, joilla on huippuosaaminen ja laaja käytännön kokemus tuotekehitysprosesseista työkaluihin ja tarjooman kehittämiseen.

Jatkuva kehittyminen

Jatkuva palvelu tuo käyttöösi välineet kehittymisen suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen sekä säännölliseen arviointiin ja seurantaan.

Ketteryys ja muokattavuus

Apu ja toimenpiteet saadaan nopeasti kohdistettua sinne, missä tarve on suurin ilman, että aikaa kuluu sisäiseen kouluttamiseen tai ulkoisen täsmäosaamisen hankkimiseen.

Kustannus-tehokkuus

Kustannukset kyvykkyyksien kasvattamiseen pienenevät ja ajankäyttö tehostuu, kun jokaiseen tarpeeseen ei tarvitse kouluttaa tai rekrytoida osaamista ulkoa.  Hankkimisesta jäävät pois aikaa vievät tarjous- ja sopimusvaiheet.

Palveluksessasi koko tiimi, ei vain yksi valmentaja

Tulevaisuuden tuotekehitys -palveluun nimetään Contribyten asiantuntijoista ydintiimi, joka varmistaa sinun tarpeidesi toteutumisen. Lisäksi käytössäsi on kaikki huippuasiantuntijamme tarpeen mukaan. Vähemmän henkilöriippuvuutta yksittäiseen valmentajaan, enemmän joustavuutta sinun lähtökohdistasi.

Tuotteistetut sisällöt ja koeteltu palvelukonsepti takaavat toiminnan kehittymisen. Jatkuva suunnittelu, seuranta ja mittaaminen sisältyvät palveluun.

Kustannustehokkaampi ja vaikuttavampi kuin yksittäinen asiantuntija. Yhden konsultin palkkakustannuksella tai 50% kk-veloituksella saat Contribyten moniosaajatiimin.

Täysin riskitön, 1 kk:n irtisanomisaika.

Kysy lisää Tulevaisuuden tuotekehitys palvelusta!

info@contribyte.fi

"Yhteistyössä Contribyten kanssa oli erityisen hyvää se, että yritys pystyi toimimaan laajasti Vaisalan organisaation sisällä. Contribyten vahva kokemus ohjelmisto-suunnittelusta ja tuote-kehityksestä teki vaikutuksen."

Contribyten ajatusmalli tuote- ja palveluorganisaatioiden menestymisestä

  

Voittava tuoteorganisaatio

Tuotteita tai palveluita kehittävän organisaation menestyminen vaatii onnistumista monella osa-alueella. Tuotekehitysorganisaatio on kokonaisuus, joka pitää saada toimimaan sulavasti yhteen. Contribyten mallissa tuote- tai palvelukehitysorganisaation tuottavuus syntyy kuudesta (6) osa-alueesta: liiketoiminta ja asiakaslähtöisyys, toiminnallinen ja koettu laatu, operatiivinen tehokkuus, motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö, arvonluonti yhteistyöllä sekä valpas pitkäjänteisyys.

Liiketoiminta- ja asiakaslähtöisyys on yksi tuotekehityksen kulmakivistä. Tuotekehityksen tehtävä on luoda yritykselle kannattavaa liiketoimintaa. Markkinoita ja asiakkaita täytyy ymmärtää ja tehdä tämä ymmärrys läpinäkyväksi tuotteita tekeville henkilöille. Tähän osa-alueeseen liittyy organisaation kyky innovoida niin tuote-, markkinointi- kuin myyntimallejaan.

Toiminnallinen ja koettu laatu muodostuu niin asiakaskokemuksesta kuin tuotteen teknisestä laadustakin. Laatu ei koskaan ole jälkijätteistä, vaan se rakennetaan hyvillä toimintatavoilla jo henkilötasoilta asti ja siihen vaikuttaa eri tiimien ja henkilöiden yhteistoiminta. Testausta, laadunvarmistusta ja käyttäjäkokemuksen optimointia tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja toimintamallien tulee seurata koko arvon tuoton ketju loppuun asti.

Ohjauksen ja operatiivisen toiminnan kyvykkyys muodostuu usein ketteristä ja lean-toimintavoista sekä isommissa organisaatioissa organisatorisista ohjausmalleista. Näihin kuuluu oleellisena osana laadun rakentaminen tekemisen aikana, sopivan kokoiset toimitukset, jatkuva integrointi, monipuoliset palautesyklit eri tasoilta ja jatkuva oppiminen esimerkiksi retrospektiivien tai Kaizen käytäntöjen muodossa. Myös organisatoriset ohjausmallit vaikuttavat arvon tuoton nopeuteen ja tehokkuuteen. Organisaatiolle sopivat käytettävät menetelmät riippuvat aina organisaatiosta, liiketoimintamallista sekä tuotteesta tai palvelusta.

Motivoitunut ja toimintaan valtuutettu henkilöstö on tehokkaan tuotekehityksen näkökulmasta vähiten korostettu kulmakivi. Motivoituneet ja onnelliset ihmiset ovat tutkitusti tehokkaampia ja tekevät parempia ratkaisuja. Organisaation päätöksenteossa tärkeää on tehdä päätöksiä tasoilla, joilla on paras näkemys asiasta, siksi henkilöstön valtuuttaminen onkin äärimmäisen tärkeää. Tämän osa-alueen optimointiin esimerkkejä ovat tarkoituksenmukainen itseohjautuvuus, toimivat feature-tiimit, motivoiva tavoiteasetanta ja bonusjärjestelmä ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen.

Arvonluonti yhteistyöllä tarkoittaa organisaation kyvykkyyttä luoda arvoa yhteistyöllä. Tuote- ja palvelukehitys vaatii aina yhteistyötä. Tuotteen menestyminen vaatii niin tuotejohtamista, tuotekehitystä, johtamista, myyntiä, markkinointia ja asiakaspalvelua toimimaan yhteen. Voittavat organisaatiot luovat kyvyt tehdä asioita yhdessä.

Valpas pitkäjänteisyys on organisaation kyky luoda pitkäjänteisesti kestävää liiketoimintaa markkinoiden, asiakastarpeiden, teknologian ja henkilöstön muuttuessa. Organisaation tulee ymmärtää trendejä ja kyetä vastaamaan todellisiin markkina- tai asiakastarpeiden muutoksiin. Unohtamatta kuitenkaan nykyasiakaskunnan palvelemista, olemassa olevan teknologian ylläpitämistä ja henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tällä osa-alueella toimintatapoja ovat esimerkiksi aktiivinen elinkaariajattelu, todellinen tutkimus ja tuotekehitys, kyseenalaistava oppiminen ja horisonttiajattelu. Pitkäjänteisyys ja valppaus ovat keskeisiä kaikilla edellä mainituilla neljällä osa-alueella ja jokaiselle niille tulisikin kehittää toimintatapansa varmistaa pitkäjänteinen valppaus osa-alueen kehittämisessä.

Organisaatiot toimivat kulttuurin, toimintamallien ja työkalujen ohjaamina. Tuoteorganisaatio toimiikin tehokkaasti, kun kulttuuri, toimintamallit ja työkalut ohjaavat organisaatiota kohti tasapainoista ja tehokasta tuotekehitystä. Kilpailuetua voi saavuttaa vain sopeuttamalla toimintatapansa omaan ympäristöön.

Tuotekehitys ruostuu, jos sitä ei jatkuvasti huolleta ja kehitetä eteenpäin.

Contribyte yhteystiedot

 

Email - info@contribyte.fi

Laita viestiä

15 + 2 =

Share This